16/1-23 S

25.08.2015 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønnen 16/1-23 S på oljefeltet Edvard Grieg i midtre del av Nordsjøen.

Avgrensningsbrønn 16/1-23 S er boret 2,4 kilometer sørøst for Edvard Grieg-plattformen.

Feltet ble påvist høsten 2007 og består av reservoarbergarter i kritt, jura og trias. Før brønn 16/1-23 S ble boret, var operatørens ressursanslag for feltet på 29,8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønnen var å undersøke reservoarbergarter, reservoaregenskaper og olje/vann-kontakten med hensyn til å avgrense den sørøstlige delen av Edvard Grieg-feltet. I tillegg var formålet å optimalisere dreneringsstrategien for å kunne plassere utvinningsbrønner best mulig i dette området.

Brønnen 16/1-23 S påtraff en total oljekolonne på 67 meter i konglomeratiske sandsteiner med moderat til god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet 1933,5m under havflaten, som er 5,5 meter grunnere enn kontakten i resten av feltet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. I alt fem småskala formasjonstester (mini-DSTer) er gjennomført i olje og vannsonen, med test-produksjon av en-meters intervaller inn gjennom borestrengen. Testene i oljesonen viste gode strømningsegenskaper, mens i vannsonen var strømningsraten moderat.

Foreløpige beregninger viser at resultatene fra brønnen kan føre til en økning på mellom 1 og 8 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje i denne delen av Edvard Grieg-feltet. Videre arbeid er forventet å redusere usikkerheten i dette estimatet.

Dette er den tiende letebrønnen i utvinningstillatelse 338 og den syvende letebrønnen på Edvard Grieg. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2004. Plan for utbygging og drift (PUD) for Edvard Grieg-feltet ble levert til Olje- og energidepartementet 16. januar 2012.

Avgrensningsbrønn 16/1-23 S er boret til et målt og vertikalt dyp på henholdsvis 2130 og 2043 meter under havflaten og er avsluttet i granittisk grunnfjell. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Havdypet er 108 meter.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Rowan Viking, som nå skal fortsette med å bore utvinnings- og injeksjonsbrønner på Edvard Grieg-feltet.

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tel 51 87 61 00

 

Kart - Last ned pdf

Oppdatert: 09.12.2015