6407/7-9 S og 6407/7-9 A

18.10.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 107 C, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 6407/7-9 S og 6407/7-9 A.

Brønnene ble boret om lag 6 kilometer nord for Njord-feltet i den sørlige delen av Norskehavet og om lag 137 kilometer nord for Kristiansund.

Primært letemål for brønnene var å påvise petroleum i reservoarbergarter av tidlig- og mellomjura alder (Ile- og Tiljeformasjonen) og sekundært letemål var å påvise reservoarbergarter av tidligjura alder (Åreformasjonen).

Brønn 6407/7-9 S påtraff en oljekolonne på 102 meter i Ileformasjonen, og en gass/kondensatkolonne på 157 meter i Tiljeformasjonen. Reservoaregenskapene i begge reservoarer er dårlige til moderate. Brønnen påtraff ikke reservoar i Åreformasjonen. I tillegg ble noen tynne sandlag påtruffet i Langeformasjonen i kritt, enkelte med petroleum, men med dårlige reservoaregenskaper. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,2 og 3 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Brønn 6407/7-9 A påtraff en gasskolonne på 195 meter i Tiljeformasjonen og en gasskolonne på 140 meter i Åreformasjonen. Det ble ikke påvist bevegelig petroleum i Ileformasjonen. Reservoaregenskapene i reservoarene er dårlige til moderate. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 0,1 og 1,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Rettighetshaverne vil vurdere funnene sammen med andre funn i nærheten med hensyn til en utbygging ved tilknytning til Njord-feltet.

Brønnene ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnene er de to første letebrønnene i utvinningstillatelse 107 C. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2008.

Brønnene 6407/7-9 S og 6407/7-9 A ble boret til et målt dyp på henholdsvis 4114 meter og 4931 meter under havflaten og et vertikalt dyp på henholdsvis 4105 meter og 4127 meter under havflaten. Begge brønnene ble avsluttet i Åreformasjonen av tidligjura alder.

Havdypet er 323 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnene 6407/7-9 S og 6407/7-9 A ble boret av boreinnretningen Songa Delta som nå skal videre til en pluggeoperasjon på Tune i utvinningstillatelse 190.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

6407/7-9 S og 6407/7-9 A

Oppdatert: 18.10.2016