7222/1-1

04.08.2016 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 226, er i ferd med å ferdigstille boring av undersøkelsesbrønn 7222/1-1. Brønnen er tørr.

Brønnen er boret om lag 80 kilometer nordøst for oljefeltet Johan Castberg og om lag 250 kilometer nord for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen) og perm alder (Ørnformasjonen). Sekundære mål var reservoarbergarter av sentrias alder (Snaddformasjonen) og av perm alder (Røyeformasjonen).

Brønnen påtraff 22 meter med sandsteinsreservoar av dårlig kvalitet med spor av gass i Kobbeformasjonen. Brønnen ble avsluttet før den nådde Ørnformasjonen. I Snaddformasjonen ble det påtruffet to vannførende sandsteinsreservoarer (Carn og Ladin) på henholdsvis 56 og 18 meter, begge med moderat reservoarkvalitet. I Røyeformasjonen ble det påtruffet et vannførende karbonatreservoar på 18 meter med dårlig reservoarkvalitet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 226, som ble tildelt 30. mai 1997 i Barentshavprosjektet.

Brønn 7222/1-1 ble boret til 2366 meter vertikal dybde under havoverflaten og ble avsluttet i Røye-formasjonen av perm alder.

Havdypet er 424 m. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Scarabeo 8.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

7222/1-1

Oppdatert: 14.09.2016