7120/1-5

03.05.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 492, er i ferd med å avslutte boring av avgrensingsbrønn 7120/1-5 på olje- og gassfunnet 7120/1-3 (Gohta).

Brønnen er boret om lag fire kilometer nord for funnbrønnen, om lag tre kilometer øst for avgrensingsbrønn 7120/1-4 S, som ble boret i 2014, og om lag 17 kilometer sørvest for funnet 7220/11-1 (Alta).

Funnet ble påvist i 2013 i kalksteinsbergarter av perm alder. Før brønn 7120/1-5 ble boret, var ressursanslag for funnet mellom 10 og 21 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 5 og 8 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense den nordlige delen av funnet 7120/1-3 (Gohta) og undersøke reservoarkvaliteten i kalksteinsbergarter av perm alder og konglomerater av perm-trias alder. Brønn 7120/1-5 påtraff om lag 300 meter kalksteiner i Røyeformasjonen med dårlig reservoarkvalitet. Trykkgradienter ble ikke etablert og de prognoserte konglomeratene av perm-trias alder ble ikke påtruffet. Brønnen er klassifisert som tørr, med spor av hydrokarboner.

Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Ressursestimatet for funnet vil reduseres som følge av denne brønnen. Et oppdatert ressursestimat vil utarbeides i løpet av året basert på alle nye data.

Gohta-funnet vurderes utbygd sammen med funnet 7220/11-1 (Alta). Brønnresultatet vil ikke ha noen innvirkning på operatørens planer om videre avgrensing av Alta-funnet.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 492. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2007.

Brønn 7120/1-5 ble boret til et vertikalt dyp på 2502 meter under havflaten, og ble avsluttet i Røyeformasjonen av perm alder. Havdypet er 344 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson, som nå skal bore avgrensingsbrønn 7220/11-4 i utvinningstillatelse 609 i Barentshavet, der Lundin Norway AS er operatør.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

7120/1-5

Oppdatert: 03.05.2017