7220/11-4 og 7220/11-4 A

28.08.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 7220/11-4 og 7220/11-4 A på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta).

Brønnene er boret omlag to kilometer sør for funnbrønnen 7220/11-1, omlag tre kilometer nord-nordøst for avgrensningsbrønnene 7220/11-3 og 7220/11-3 A og 190 kilometer nordvest for Hammerfest.

Funnet ble påvist i karbonatbergarter i Gipsdalengruppen i oktober 2014. Før brønnene 7220/11-4 og 7220/11-4 A ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 20 og 64 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønn 7220/11-4 var å avgrense østflanken av funnet ved å undersøke reservoarutbredelse av konglomerater av senperm til tidligtrias alder, karbonatbergarter av senkarbon til tidligperm alder (Ørnformasjonen), hydrokarbonkolonner og kvaliteten til reservoarbergarter av karbon alder (Falkformasjonen).

Hensikten med brønn 7220/11-4 A, var å avgrense funnet omlag en kilometer nord for 7220/11-4, undersøke utstrekningen av konglomerater av senperm til tidligtrias alder og kvaliteten av karbonatbergarter av senkarbon til tidligperm alder (Ørnformasjonen).

Brønn 7220/11-4 påtraff en hydrokarbonkolonne på 48 meter i konglomerater av senperm til tidligtrias alder, hvorav 44 meter oljekolonne.

Brønn 7220/11-4 A påtraff en hydrokarbonkolonne på 54 meter i konglomerater av senperm til tidligtrias alder og karbonatbergarter i Ørnformasjonen, hvorav 44 meter oljekolonne.

I begge brønnene varierte reservoarkvaliteten gjennom oljekolonnen. Flere soner har meget god permeabilitet. Hydrokarbonkontaktene var de samme i begge brønnene.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Trykkdata viser samme hydrokarbonkontakter som observert i tidligere brønner boret på funnet og bekrefter god kommunikasjon over Alta-strukturen.

En formasjonstest er gjennomført i brønn 7220/11-4. Maksimum produksjonsrate var på 960 Sm3 olje og 93000 Sm3 assosiert gass per strømningsdøgn gjennom en 56/64 tommers dyseåpning. Testen bekreftet meget gode reservoaregenskaper og god lateral kontinuitet i konglomeratreservoarene.

Resultatene fra avgrensningsbrønnene er viktige med hensyn på det videre arbeidet med å kartlegge østflanken av funnet. Ressursestimatet vil bli revurdert basert på resultatene fra avgrensningsbrønnene.

Dette er 10. og 11. letebrønn i utvinningstillatelse 609 ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Avgrensningsbrønnene 7220/11-4 og 7220/11-4 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2255 og 2027 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av karbon alder i henholdsvis Ugleformasjonen og Falkformasjonen. Havdypet er 402 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7220/6-3 i den nordlige delen av utvinningstillatelse 609.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7220/11-4 og 7220/11-4 A

Oppdatert: 28.08.2017