7220/11-4 og 7220/11-4 A

28.08.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boring av avgrensningsbrønnene 7220/11-4 og 7220/11-4 A på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta).

Brønnene er boret omlag to kilometer sør for funnbrønnen 7220/11-1, omlag tre kilometer nord-nordøst for avgrensningsbrønnene 7220/11-3 og 7220/11-3 A og 190 kilometer nordvest for Hammerfest.

Funnet ble påvist i karbonatbergarter i Gipsdalengruppen i oktober 2014. Før brønnene 7220/11-4 og 7220/11-4 A ble boret var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 20 og 64 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Hensikten med brønn 7220/11-4 var å avgrense østflanken av funnet ved å undersøke reservoarutbredelse av konglomerater av senperm til tidligtrias alder, karbonatbergarter av senkarbon til tidligperm alder (Ørnformasjonen), hydrokarbonkolonner og kvaliteten til reservoarbergarter av karbon alder (Falkformasjonen).

Hensikten med brønn 7220/11-4 A, var å avgrense funnet omlag en kilometer nord for 7220/11-4, undersøke utstrekningen av konglomerater av senperm til tidligtrias alder og kvaliteten av karbonatbergarter av senkarbon til tidligperm alder (Ørnformasjonen).

Brønn 7220/11-4 påtraff en hydrokarbonkolonne på 48 meter i konglomerater av senperm til tidligtrias alder, hvorav 44 meter oljekolonne.

Brønn 7220/11-4 A påtraff en hydrokarbonkolonne på 54 meter i konglomerater av senperm til tidligtrias alder og karbonatbergarter i Ørnformasjonen, hvorav 44 meter oljekolonne.

I begge brønnene varierte reservoarkvaliteten gjennom oljekolonnen. Flere soner har meget god permeabilitet. Hydrokarbonkontaktene var de samme i begge brønnene.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Trykkdata viser samme hydrokarbonkontakter som observert i tidligere brønner boret på funnet og bekrefter god kommunikasjon over Alta-strukturen.

En formasjonstest er gjennomført i brønn 7220/11-4. Maksimum produksjonsrate var på 960 Sm3 olje og 93000 Sm3 assosiert gass per strømningsdøgn gjennom en 56/64 tommers dyseåpning. Testen bekreftet meget gode reservoaregenskaper og god lateral kontinuitet i konglomeratreservoarene.

Resultatene fra avgrensningsbrønnene er viktige med hensyn på det videre arbeidet med å kartlegge østflanken av funnet. Ressursestimatet vil bli revurdert basert på resultatene fra avgrensningsbrønnene.

Dette er 10. og 11. letebrønn i utvinningstillatelse 609 ble tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Avgrensningsbrønnene 7220/11-4 og 7220/11-4 A ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 2255 og 2027 meter under havflaten, og ble avsluttet i bergarter av karbon alder i henholdsvis Ugleformasjonen og Falkformasjonen. Havdypet er 402 meter.

Brønnene ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore undersøkelsesbrønn 7220/6-3 i den nordlige delen av utvinningstillatelse 609.

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

7220/11-4 og 7220/11-4 A

Oppdatert: 28.08.2017

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).