16/4-11

26.03.2018 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/4-11. 

Funnet 16/4-6 S ble påvist i 2013 i trias reservoarbergarter, og er avgrenset av flere brønner. 16/4-11 er boret om lag 2,5 kilometer sør for funnbrønnen 16/4-6 S, 20 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet og rundt 190 kilometer sørvest for Stavanger. Før 16/4-11 ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 4 og 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 1 og 3 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense sørvestflanken av funnet 16/4-6 S (Luno II), undersøke reservoaregenskapene i tidligere uborede reservoarenheter samt undersøke oljetype og total oljekolonne i denne delen av funnet.

Brønn 16/4-11 påtraff en total oljekolonne på om lag 20 meter i trias sandsteiner med god til meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på 1946,5 meter under havnivå. Hele reservoaret, inklusiv vannsonen, består hovedsakelig av sandsteiner med enkelte konglomeratiske sandsteinslag, og har en total tykkelse på om lag 400 meter med variabel reservoarkvalitet, hovedsakelig fra moderat til meget god.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 5 og 13 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 1 og 3 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til en mulig utbygging med å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Edvard Grieg-feltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den femte letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 359, og den fjerde brønnen på gass-/oljefunnet 16/4-6 S (Luno II). Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønn 16/4-11 ble boret til et vertikalt dyp på 2450 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i trias eller perm bergarter. Havdypet er 100 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av COSL Innovator som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/1-28 S på oljefunnet 16/1-12 Rolvsnes i utvinningstillatelse 338 C, der Lundin Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

16/4-11

Oppdatert: 26.03.2018