16/4-11

26.03.2018 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/4-11. 

Funnet 16/4-6 S ble påvist i 2013 i trias reservoarbergarter, og er avgrenset av flere brønner. 16/4-11 er boret om lag 2,5 kilometer sør for funnbrønnen 16/4-6 S, 20 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet og rundt 190 kilometer sørvest for Stavanger. Før 16/4-11 ble boret, var operatørens ressursanslag for funnet på mellom 4 og 10 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 1 og 3 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Hensikten med brønnen var å avgrense sørvestflanken av funnet 16/4-6 S (Luno II), undersøke reservoaregenskapene i tidligere uborede reservoarenheter samt undersøke oljetype og total oljekolonne i denne delen av funnet.

Brønn 16/4-11 påtraff en total oljekolonne på om lag 20 meter i trias sandsteiner med god til meget god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet på 1946,5 meter under havnivå. Hele reservoaret, inklusiv vannsonen, består hovedsakelig av sandsteiner med enkelte konglomeratiske sandsteinslag, og har en total tykkelse på om lag 400 meter med variabel reservoarkvalitet, hovedsakelig fra moderat til meget god.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 5 og 13 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 1 og 3 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til en mulig utbygging med å knytte funnet opp til eksisterende infrastruktur på Edvard Grieg-feltet.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den femte letebrønnen som er boret i utvinningstillatelse 359, og den fjerde brønnen på gass-/oljefunnet 16/4-6 S (Luno II). Tillatelsen ble tildelt i TFO 2005.

Brønn 16/4-11 ble boret til et vertikalt dyp på 2450 meter under havoverflaten, og ble avsluttet i trias eller perm bergarter. Havdypet er 100 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret av COSL Innovator som nå skal bore avgrensningsbrønn 16/1-28 S på oljefunnet 16/1-12 Rolvsnes i utvinningstillatelse 338 C, der Lundin Norge AS er operatør.

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

16/4-11

Oppdatert: 26.03.2018

Siste nyheter

Skal kartlegge for havvind
12.05.2022 Olje- og energidepartementet (OED) har gitt Oljedirektoratet (OD) oppdraget med å gjøre undersøkelser i forbindelse med tildeling av areal for havvind.
Ledige plasser på seminar om havbunnsmineraler
12.05.2022 På seminaret 2. juni lanserer Oljedirektoratet (OD) data fra kartlegging av potensialet for havbunnsmineraler som er samlet inn over flere år på norsk kontinentalsokkel.
Avgrensing av olje- og gassfunn nær Gjøafeltet i Nordsjøen – 35/9-16 S og 35/9-16 A
12.05.2022 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningsstillatelse 153, har avsluttet boring av avgrensingsbrønn 35/9-16 S og 35/9-16 A på olje- og gassfunnet 35/9-3 (Hamlet).
Tørr brønn sørøst for Knarrfeltet i Nordsjøen – 35/4-3
12.05.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 685, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 35/4-3.
Noen ledige plasser på ODs teknologidag
05.05.2022 Fortsatt er det noen ledige plasser på ODs teknologidag 7. juni. Arrangementet finner sted i Stavanger.
Årsrapport 2021: Norsk sokkel skaper verdier som aldri før
02.05.2022 Statens inntekter fra petroleumssektoren er på et historisk høyt nivå. Årsaken er høy produksjon av olje og gass, stor etterspørsel og høye råvarepriser, ifølge Oljedirektoratets årsrapport for i fjor.
Er du student og trenger en sommerjobb?
29.04.2022 Vi har nå tre ledige sommerjobber til studenter. To av dem er innen regional kartlegging og volumberegning, og en er innen forvaltning av Oljedirektoratets tillatelser til vitenskapelig og kommersiell utforskning av havområdene.
Seminar om CCS-standardisering for dagens verdikjeder og framtidens løsninger
27.04.2022 Oljedirektoratet, Gassnova og Standard Norge inviterer til seminar i Stavanger 11. mai.
Boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S
27.04.2022 Oljedirektoratet har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS boreløyve for brønnbane 6507/4-3 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Veileder for tolkede data
25.04.2022 Oljedirektoratet (OD) har nå utarbeidet en veileder som klargjør begrepet «tolkede data». Veilederen inneholder en definisjon av begrepet og beskriver hva som menes med tolkede data.