7324/3-1

22.11.2018 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 615, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7324/3-1.

Brønnen er boret om lag 15 kilometer nordvest av funnbrønnen 7325/1-1 (Atlantis) og 370 kilometer nord for Hammerfest.

Primært letemål for brønnen var å påvise olje i reservoarbergarter av sentrias alder (øvre del av Snaddformasjonen).

Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura alder (Støformasjonen) og i et dypere letemål av mellomtrias alder (nedre del av Snaddformasjonen). Det sekundære letemålet i Snaddformasjonen var samme stratigrafiske nivå som gassfunnet 7325/1-1 (Atlantis), og brønn 7324/3-1 hadde også til hensikt å avgrense dette funnet. Før brønn 7324/3-1 ble boret, var ressursanslaget for funnet 7325/1-1 (Atlantis) på mellom 0,5 og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

I primært letemål ble en total gasskolonne på om lag 30 meter påtruffet i øvre del av Snadd formasjonen, hvorav 20 meter effektivt reservoar med hovedsakelig moderat til dårlig reservoarkvalitet. Gass/vann-kontakten ble påtruffet 1492 meter under havflaten.

I sekundært letemål i nedre del av Snaddformasjonen ble det også påtruffet gass i sandstein med dårlig til moderat reservoarkvalitet. Gasskolonnen er uavklart da det ikke lykkes å definere en gassgradient på grunn av tett formasjon.            

I det andre sekundære letemålet ble en 15 m vannførende reservoarsandstein påtruffet i Støformasjonen, med moderat til god reservoarkvalitet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet i øvre del av Snaddformasjonen er på mellom 10 og 20 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. I den nedre delen av Snaddformasjonen anslås gassvolumet til mellom 1 og 4 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Lønnsomheten til funnet er per i dag uavklart.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 615. Tillatelsen ble tildelt i 22. konsesjonsrunde i 2011.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1678 meter under havflaten, og ble avsluttet i Snaddformasjonen av sentrias alder. Havdypet er 452 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7324/3-1 ble boret av boreinnretningen West Hercules som nå skal bore avgrensningsbrønn 7122/7-7 S på Goliat-feltet i Barentshavet i utvinningstillatelse 229 der Eni Norge AS er operatør.  

 

Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51876100

 

7324/3-1

Oppdatert: 22.11.2018