Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ingen planer om petroleumsvirksomhet på Svalbard

29.08.2003 Med utgangspunkt i oppslag i pressen og Dagsrevyen torsdag 28. august vil Oljedirektoratet (OD) presisere at direktoratet verken har gjennomført eller gjennomfører utredninger om mulig ilandføring av petroleum til Svalbard. Som olje- og energiminister Einar Steensnæs har understreket, er disse områdene ikke åpne for petroleumsvirksomhet.

Med utgangspunkt i oppslag i pressen og Dagsrevyen torsdag 28. august vil Oljedirektoratet (OD) presisere at direktoratet verken har gjennomført eller gjennomfører utredninger om mulig ilandføring av petroleum til Svalbard. Som olje- og energiminister Einar Steensnæs har understreket, er disse områdene ikke åpne for petroleumsvirksomhet.

Bakgrunnen for presseoppslagene er at Oljedirektoratet i forbindelse med den offisielle høringen om utvidelse av verneområdene på Svalbard, har påpekt behov for landareal ved en eventuell framtidig utnyttelse av petroleumsressurser i Barentshavet.

I enkelte av områdene som er foreslått vernet, er det potensial for olje og gass. Ved en eventuell framtidig åpning av det nordlige Barentshav for petroleumsvirksomhet, vil aktiviteten ha behov for tilgang til landarealer ut fra sikkerhetsmessige og ressursforvaltningsmessige vurderinger.

Det er Direktoratet for Naturforvaltning (DN) på vegne av Miljøverndepartementet som arbeider med planen om verneområder på Svalbard. I den anledning ble OD bedt om å beskrive arealbehovet på Svalbard ved eventuell petroleumsaktivitet i havområdene nær Svalbard. Etter en befaring, laget OD en slik beskrivelse som er gjengitt i et arbeidsnotat til DN.

Det er ODs plikt til å bidra til best mulig fakta og beslutningsgrunnlag i forbindelse med høringer som en del av den demokratiske prosess. OD plikter også å gjøre oppmerksom på mulige fremtidige sikkerhets- og beredskapsproblemer dersom nøkkelområder båndlegges.

Dette omfatter f. eks. nødvendige baser, hospital, beredskapssenter, lagring av utstyr osv.  Dette er dokumentert i brev og høringsnotat til sysselmannen på Svalbard og DN. Opplysningene er også vedlagt høringssaken.

Tilsvarende problemstillinger ble kommentert i forbindelse med behandling av vern av Bjørnøya.

OD og DN har også i denne saken hatt et godt og nyttig samarbeid. Den faglige tilrådingen om verneområder på Svalbard vil bli oversendt fra DN til Miljøverndepartementet på førstkommende mandag. Miljøverndepartementet skal så utarbeide en kongelig resolusjon som skal overrekkes til regjeringen.

Det er Stortinget som åpner for eventuelle nye områder for petroleumsaktivitet. Derfor presiserer OD at direktoratet verken har fullmakt eller myndighet til å planlegge aktiviteter eller utføre utredninger som ikke er gitt fra overordnet myndighet.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage
tlf. 51 87 61 00 / 957 00 320

Oppdatert: 04.09.2009