Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Nullutslipp fra oljevirksomheten

28.04.2003 Innen 2005 skal utslipp av olje og miljøfarlige kjemikalier fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel reduseres vesentlig. SFT, Oljedirektoratet (OD) og Oljeindustriens Landsforening (OLF) er enige om mål og fremdrift i nullutslippsarbeidet.

Begrepet nullutslipp ble lansert i stortingsmeldingen om miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling (St.meld. nr 58 (1996-97)). Siden har det vært gjenstand for diskusjon og fortolkninger.

Fredag 25. april 2003 la regjeringen frem en presisering av nullutslippsmålet, i stortingsmeldingen om regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (St.meld. nr 25 2002/2003).

Enighet om felles mål
En rådgivende samarbeidsgruppe med representanter fra SFT, OD og OLF, den såkalte nullutslippsgruppa, har arbeidet med konkretiseringen av nullutslippsmålet for 2005.

Mandag 28. april 2003 presenterte nullutslippsgruppa sine konklusjoner og planer for det videre arbeidet. Gruppas konklusjoner og planer er i tråd med presiseringene som regjeringen nylig har gjort av nullutslippsmålet.

Målet om nullutslipp gjelder umiddelbart for nye utbygginger, og skal nås innen utgangen av 2005 for eksisterende felt.


Null utslipp av miljøfarlige stoffer
Nullutslippsgruppa mener at en bokstavelig tolkning av nullutslippsmålet for alle typer utslipp verken er miljømessig optimalt eller gjennomførbart innenfor dagens rammebetingelser.

Partene har lagt vekt på at målet skal kunne nås innenfor akseptable rammer med hensyn til miljørisiko, sikkerhet og økonomi. Dette medfører at det er nødvendig med feltspesifikke teknologiske løsninger.


Kilder til utslipp
De største oljeutslippene fra petroleumsvirksomheten kommer i dag fra utslippene av produsert vann. I tillegg til olje slippes det ut en rekke kjemikalier, både i forbindelse med rensing av det produserte vannet og fra boring. Det er tre hovedkilder til utslipp av miljøfarlige stoffer:

- Miljøfarlige kjemikalier som tilsettes i prosessene 
- Miljøfarlige stoffer som er forurensninger i kjemikalier 
- Naturlig forekommende miljøfarlige stoffer i produsert vann

Tilnærming og tiltak for å nå nullutslipp for de tre gruppene vil være forskjellige.  


Rapport om status og fremdrift sommeren 2003
Operatørene har i lang tid arbeidet systematisk for å redusere utslippene til sjø til et minimum. Nullutslippskravet innebærer likevel at innsatsen må forsterkes med hensyn til å utvikle og ta i bruk nye teknikker som fjerner eller minimerer utslippene av miljøfarlige stoffer til sjø.

Innen sommeren 2003 skal operatørene rapportere hvor langt de er kommet med sine tiltak for å oppfylle kravet. Dette blir en milepæl i nullutslippsarbeidet, og vil danne grunnlag for myndighetenes vurderinger av operatørenes innsats. Rapporteringen vil også være viktig for SFT ved eventuell vurdering av pålegg eller andre virkemidler for å nå nullutslippsmålet.


Kriterier for rapportering
Nullutslippsrapporten presenterer forslag til minimumskriterier for 2003-rapporteringen for at rapportene fra operatørene skal bli sammenliknbare.

Kostnads- og miljøeffektivitet vil være sentrale elementer for operatørene ved valg av nullutslippstiltak. Dokumentasjon av kostnader vil derfor stå sentralt i rapporteringen. En detaljert gjennomgang er imidlertid et omfattende arbeid. Kostnadsestimatene vil i tillegg ha ulik usikkerhet.

Stor variasjon mellom felt og oljeselskaper
Det er stor variasjon mellom feltene på norsk sokkel når det gjelder mulighetene for å gjennomføre effektive nullutslippstiltak.

Eldre felt, med stor vannproduksjon og gammel teknologi, har de største utfordringene. Også nye felt som knyttes opp mot eksisterende felt, utgjør et problem. Det viser seg ofte vanskelig å gjennomføre nullutslippstiltak for disse såkalte satellittfeltene, fordi det er begrensninger i teknologien på morfeltet.


Oversikt over tekniske løsninger
Nullutslippsrapporten gir en oversikt over tekniske løsninger som er etablert eller er under utvikling på norsk sokkel.

Valget av teknisk løsning skal være basert på vurdering av mulige løsninger i hvert enkelt tilfelle. Operatørene skal ut fra en helhetsvurdering iverksette de tiltakene som bidrar mest til å stanse utslipp av miljøfarlige stoffer og redusere miljørisikoen ved utslipp innen utgangen av 2005.

Forutsetningene varierer fra felt til felt, og alle innretninger på sokkelen må derfor etablere egne målsettinger.

Utslippene av tilsatte miljøfarlige kjemikalier er sterkt redusert de senere årene. I tillegg er innholdet av miljøgifter, miljøfarlige og mulig miljøfarlige stoffer i de offshorekjemikaliene som brukes sterkt redusert. Dette skyldes en proaktiv holdning fra myndigheter, operatører og mange leverandører.

Gjenværende utfordringer er blant annet miljøgifter som er forurensninger i produkter og naturlig forekommende kjemiske stoffer som slippes ut med produsert vann.

Det arbeides aktivt med mange alternative løsninger. Redusert vannproduksjon, injeksjon eller bedret rensing av produsert vann er noen av mange mulige tiltak som kan bidra til å nå målsetningen om nullutslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten.


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg
Senior informasjonsrådgiver
Telefon: 957 00 320

Oppdatert: 04.09.2009