Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

ODs ansvar og oppgaver

22.12.2003 Kronprinsregentens resolusjon om det nye Oljedirektoratets ansvar og oppgaver etter uskillelsen av Petroleumstilsynet, fastsatt i Statsråd 19.12.2003.

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

STATSRÅD KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON

Ref nr:
Saksnr: 2003/1341
Dato: 17.12.2003Om Oljedirektoratets ansvar og oppgaver etter utskillelse av Petroleumstilsynet

1. Innledning
Oljedirektoratet ble etablert ved Stortingets vedtak 14. juni 1972. Direktoratet var da underlagt Industridepartementet. I januar 1978 ble Olje- og energidepartementet etablert, som følge av det uttalte behov for å sikre at nødvendige hensyn i petroleumsvirksomheten ble ivaretatt av et eget sektordepartement for petroleumsvirkomheten.

Oljedirektoratet har siden 1978 vært underlagt Olje-og energidepartementet. Direktoratets oppgave har vært todelt; ivaretakelse av overordnede ressursforvaltningshensyn og ivare-takelse av hensynet til sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten. I 1979 ble det konstitusjonelle ansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten overført til Kommunal- og arbeidsdepartementet (i dag Arbeids- og administrasjonsdepartementet), for at disse forholdene skulle ivaretas på overordnet nivå av et annet departement.

Den teknologiske utvikling går klart i retning av å flytte større deler av oppstrøms petroleumsvirksomhet fra kontinentalsokkelen til land. Dette er bl.a. reflektert ved den utvidelse av petroleumslovens (lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet) virkeområde som trådte ikraft 1. juli 2003. Endringene innebærer at også petroleums-virksomhet på land, herunder utnyttelse av petroleum på land som er nødvendig for eller utgjør en integrert del av utvinning eller transport av petroleum, omfattes av loven. Anlegg for petroleumsvirksomhet på land vil derved også være omfattet av Olje- og energi-departementets ansvar for petroleumsvirksomheten.
 
Denne utviklingen er også reflektert ved Stortingets behanding av St.meld. nr. 17 (2002 - 2003) Om statlige tilsyn, da ble det besluttet at Oljedirektoratet skal deles fra 1. januar 2004. Den delen av direktoratet som ivaretar hensynet til sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleums-virksomheten skal skilles ut som et eget tilsynsorgan - Petroleumstilsynet. Petroleums-tilsynet skal rapportere til Arbeids- og administrasjonsdepartementet og vil bli supplert med ressurser fra det tidligere Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) og Arbeidstilsynet. Dette skal sikre et samlet tilsyn med helse, sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksom-heten, uaktet om virksomheten foregår på kontinentalsokkelen eller på land.

Utskillelsen av Petroleumstilsynet fra Oljedirektoratet vil ikke ha noen innvirkning på norsk olje- og gasspolitikk eller på Olje- og energidepartementets sektoransvar for petroleums-virksomheten. Oljedirektoratet vil således fortsatt ivareta overordnede ressursforvaltnings-hensyn under Olje- og energidepartementet.

Petroleumstilsynet har faglig myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og på enkelte anlegg på land. Petroleumstilsynet vil som Oljedirektoratet har gjort til nå, også koordinere HMS-myndig-hetenes tilsynsansvar, se kgl res 19. desember 2003 om etablering av Petroleumstilsynet, og fastsettelse av instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land, som viderefører og utfyller kgl res 28. juni 1985 om ordningen med tilsynet med sikkerheten mv i petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen. Koordineringsordningen innebærer ingen endring i de berørte myndighetenes formelle vedtakskompetanse som fremgår av gjeldende lovgivning og gitte delegeringer.

Som følge av delingen av Oljedirektoratet anses det hensiktsmessig å stadfeste det nye Oljedirektoratets ansvar og oppgaver ved kronprinsregentens resolusjon.

2. Norsk petroleumspolitikk - overordnede mål - Olje- og energidepartementets sektoransvar for petroleumsvirksomheten
De overordnede mål for norsk petroleumsvirksomhet har i hovedsak ligget fast i lang tid og er basert på bred politisk konsensus. Petroleumsvirksomheten skal bidra til verdiskaping og skal sikre velferd og industriell utvikling til beste for det norske samfunn. Forholdene skal legges til rette for videreutvikling av petroleumssektoren gjennom å sikre at norsk kontinentalsokkel forblir et attraktivt område for investeringer, verdiskaping og industriell utvikling i Norge. Norge skal forene det å være en stor petroleumsprodusent og -eksportør med det å være et foregangsland i miljøspørsmål. I tillegg skal det legges til rette for internasjonalise-ring av den norske petroleumsnæringen. Dette vil gi næringen utviklingsmuligheter i tillegg til virksomheten på norsk kontinentalsokkel, samtidig som erfaringene fra internasjonal virksomhet kan bidra til videreutvikling av norsk kontinentalsokkel.

Rammen for Olje- og energidepartementets sektoransvar for petroleumsvirksomheten følger av det mandat som gis av Stortinget gjennom de mål og vilkår som settes for virksomheten, og av den myndighet departementet er gitt gjennom petroleumsloven. Departementets rett og plikt til å sikre god ressursforvaltning er et hovedhensyn i virksomheten. Departementet skal således påse at rammevilkårene for petroleumsvirksomheten legger til rette for en lang-siktig og lønnsom petroleumsaktivitet på norsk kontinentalsokkel.

Rammevilkårene etableres i hovedsak gjennom de beslutninger som fattes i medhold av petroleumsloven i tilknytning til de enkelte faser av virksomheten - åpning av områder for petroleumsvirksomhet, undersøkelse, leting, utbygging, produksjon og avslutning/dispo-nering. Vedtak fra andre myndigheter med selvstendig myndighetsansvar i forhold til petroleumsvirksomheten må således, både prosessuelt og materielt, ligge innenfor de rammer som er oppstilt for virksomheten gjennom vedtak fattet av Stortinget og regjeringen. Dette er avgjørende for å sikre industrien den nødvendige forutsigbarhet i forhold til de rettigheter og forpliktelser de får gjennom disse beslutningene.

3. Ressursforvaltning og oppgaver for Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet
Rammen for Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratets oppgaver og myndighet er som nevnt gitt gjennom vedtak fattet av Stortinget og gjennom petroleumsloven, og - for Oljedirektoratets vedkommende - delegasjonsvedtak fra overordnet myndighet. I St.prp. nr. 1 (2003 - 2004) Olje- og energidepartementet er følgende mål for Oljedirektoratet utledet av regjeringens hovedmål i energipolitikken:

Oljedirektoratet skal bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap og ytre miljø.

Forsvarlig ressursforvaltning, som er et hovedhensyn i petroleumsvirksomheten, se petroleumsloven §§ 1-1 og 1-2, vil bl.a. innebære oppgaver i tilknytning til:

- Ressurs- og faktagrunnlaget
- Undersøkelse og leting
- Utbygging og drift
- Avslutning/disponering
- Ytre miljø
- Beredskap

For å bidra til oppnåelse av regjeringens overordnede mål i petroleumsvirksomheten vil de nærmere oppgaver være knyttet til de forskjellige faser av petroleumsvirksomheten, hva enten den foregår til havs eller på land. I disse fasene vil Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet fastlegge de nærmere rammevilkår for virksomheten gjennom særskilte vedtak, godkjennelser, samtykker og vilkår. De hovedbeslutninger som fattes er:

- Åpning av nye områder (petroleumsloven § 3-1)
- Tildeling av undersøkelsestillatelse (petroleumsloven § 2-1)
- Tildeling av utvinningstillatelse (som gir rettighetshaver en eksklusiv rett til leting etter og utvining av petroleum) (petroleumsloven § 3-3)
- Godkjennelse av Plan for utbygging og drift av felt (PUD) (petroleumsloven § 4-2)
- Tillatelse til anlegg og drift av innretninger (PAD) (petroleumsloven § 4-3)
- Produksjonstillatelser (petroleumsloven § 4-4)
- Vedtak om disponering (petroleumsloven §§ 5-1 og 5-3)

4. Nærmere om Oljedirektoratets oppgaver i de enkelte faser av petroleumsvirksomheten

4.1. Ressurs- og faktagrunnlaget
Oljedirektoratet skal forvalte og videreutvikle kunnskap om petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel. Dette er sentralt både i tilknytning til åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet, og ved tildeling av nye utvinningstillatelser. Direktoratet skal ha kunnskap om virksomheten og skal til enhver tid ha oversikt over ressursbasen på norsk kontinentalsokkel. Oljedirektoratet har et nasjonalt ansvar for at data og informasjon fra petroleumsvirksomheten er tilgjengelig og derved bidrar til verdiskaping.

4.2 Undersøkelse og leting
Oljedirektoratet skal bidra til kostnadseffektiv og optimal undersøkelse i henhold til under-søkelsestillatelser, og til leting etter petroleum på norsk kontinentalsokkel i henhold til utvinningstillatelser. Direktoratet skal i forbindelse med konsesjonstildelinger bl.a. gi vurderinger til departementet i tidlig fase av konsesjonsrunder, særlig gjennom oppdatering av letemodeller og gjennomgang av prospektdatabasen. Direktoratet skal analysere aktivitetsnivået, gi sine anbefalinger til Olje- og energidepartementet om omfang av areal som kan inkluderes i konsesjonsrunder og vurdere søknader i konsesjonsrunder.

4.3 Utbygging og drift
Oljedirektoratet skal bidra til kostnadseffektivt uttak av petroleum, utnyttelse av infrastruktur og samordning på tvers av utvinningstillatelser mv. Oljedirektoratet skal identifisere og synliggjøre tiltak for verdiskaping som anses nødvendige for å realisere potensialet på norsk kontinentalsokkel og være pådriver for iverksettelsen av slike tiltak. Direktoratet skal også følge opp feltutviklingsplaner i en tidlig fase og vurdere planer for utbygging av felt (PUD) og planer for anlegg og drift av infrastruktur (PAD), herunder drift og petroleumsvirksomhet på land.

4.4 Disponering
Oljedirektoratet skal vurdere avslutningsplaner og følge opp departementets disponerings-vedtak og derved bidra til at optimale løsninger velges for disponering av innretninger etter endt produksjon.

4.5 Ytre miljø
Oljedirektoratet skal bidra til ivaretakelse av Olje- og energidepartementets sektoransvar for petroleumsvirksomheten. I forhold til det ytre miljø vil dette innebære et sektoransvar for å redusere utslipp fra petroleumsvirksomheten til sjø og luft gjennom etablering av kostnads-effektive utslippsreduserende tiltak i forhold til nasjonale og internasjonale forpliktelser, og etablering av rammevilkår for petroleumsvirksomhet. Direktoratet skal arbeide for i verk-settelse av utslippsreduserende tiltak og utarbeide utslippsprognoser. Direktoratet skal i sitt arbeid knyttet til det ytre miljø bl.a. påse at industrien i sitt løpende arbeid legger forholdene til rette for, og bidrar til at nasjonale mål og internasjonale forpliktelser for det ytre miljø kan innfris. Oljedirektoratet skal ha en høy kompetanse for så vidt gjelder det ytre miljø i petroleumsvirksomheten. Oljedirektoratets teknologiske og ressursmessige kompetanse innenfor petroleumsvirksomheten vil være sentral for å vurdere hvordan de miljømessige målsettinger og hensyn best kan gjennomføres i forhold til design og bruk av innretninger i petroleumsvirksomheten. Oljedirektoratet skal møte utfordringene som ligger i skjærings-punktet mellom petroleumsvirksomhet, fiskeri og vern om det ytre miljø.

4.6 Beredskap
Olje- og energidepartementet har det beredskapsmessige ansvar for leveringssikkerhet fra norsk kontinentalsokkel. Oljedirektoratet skal utarbeide rutiner for rapportering og videre-varsling til Olje- og energidepartementet av hendelser som omfatter produksjonsstans, større utslipp til sjø og luft, dødsfall, store skader på materielle verdier, streik og endring av driftsform. En spesialisert beredskapskompetanse i Oljedirektoratet skal kombineres med direktoratets kunnkap om rørledninger, prosessanlegg, vedlikehold, teknisk sikkerhet, gassforvaltning og ressursportefølje, for å gi et helhetlig bilde av forsyningssikkerheten. Oljedirektoratets kompetanse vedrørende berdskap skal også kombineres med Petroleums-tilsynets kompetanse på dette området. Direktoratet skal følge opp rettighetshavers utarbeidelse og etterlevelse av relevante beredskapsplaner av betydning for leveranse-sikkerheten. Direktoratet skal i nødvendig grad bistå justis- og forsvarsmyndighetene i deres arbeid med den totale beredskap i krise- og krigssituasjoner. 

 4.7 Annet
Oljedirektoratet forvalter myndighet etter lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning, og lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 (CO2-avgifts-loven). Oljedirektoratet fører tilsyn med måling av produsert petroleum og utslipp av CO2 og kontroll med avgiftsbetaling og fastsetter krav til måleutstyr mv.

5. Forholdet til Petroleumstilsynet
Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet skal trekke på hverandres kompetanse, men likevel slik at dette ikke går utover hensynet til ryddighet og rolleklarhet. Ved delingen vil det være et mål å unngå at de to organisjonene må utvikle dobbeltkompetanse. Petroleumstilsynet skal således etableres i Stavanger og være samlokalisert med Oljedirektoratet.

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet skal:
- Ha et gjensidig informasjonsansvar og åpenhet innenfor saksområder det arbeides parallelt med i de to etatene
- Ha regelverk med entydige rapporteringslinjer for petroleumsindustrien. Dette suppleres med bakenforliggende saksbehandlingsløsning som bl.a. regulerer informasjonsflyten myndighetene imellom
- Bistå hverandre med kompetanse i forbindelse med faglige vurderinger, i oppgaver som skal utføres i den andre etaten og i saker der begge myndigheter er involvert
- Vurdere å etablere et koordinerende ansvar for en av etatene innenfor et gitt saksområde eller fase
- Etablere løsninger som begrenser behov for overlappende administrative funksjoner og fellestjenester

Eventuelle avveininger mellom ressursforvaltningshensyn på den ene side og arbeidsmiljø-  og sikkerhetshensyn på den annen må foretas mellom Olje- og energidepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartement.

Samarbeidet mellom Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet skal nedfelles i en samarbeids-avtale mellom dem og knyttes til viktige milepæler i petroleumsvirksomheten, slik som åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet, tildeling av utvinningstillatelser, vurdering av utbyggingsplaner, planer for anlegg og drift og avslutningsplaner. Det skal i nødvendig grad skje en samordnet oppfølging, slik at overordnede hensyn og mål for petroleumsvirksomheten ivaretas. Samarbeidet skal sikre optimal og effektiv ivaretakelse av begge etaters respektive beredskapsansvar, og av de overordnede departementers behov for informasjon i den forbindelse. Oppfølging av avtaler med fremmede stater under inngåtte traktater skal skje på en samordnet måte der dette er hensiktsmessig.

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet skal gjennom sine databaser legge til rette for at begge etater får informasjon og data som har relevans for etatenes ansvarsområde.

6. Samhandling og koordinering med andre myndigheter
Som ansvarlig sektordepartement må Olje- og energidepartementet sørge for en helhetlig etterlevelse av de rammer som etableres for petroleumsvirksomheten gjennom vedtak i Stortinget og av regjeringen. Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet skal i samarbeid med andre berørte myndigheter med egne myndighetsansvar, sikre at virksomhet i tilknytning til petroleumsvirksomheten følges opp på en helhetlig måte, slik at vedtak fattes slik i tid og med et slikt innhold at de vedtatte nøkkelbeslutninger i tilknytning til de ulike faser av virksomheten kan iverksettes og etterleves av rettighetshaver på en forutsigbar måte.

Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet skal samhandle med andre fag-departementer og deres underliggende etater ved behandling av saker knyttet til Olje- og energidepartementets sektoransvar for petroleumsvirksomheten. Når vedtak skal fattes samtidig av flere myndigheter i tilknytning til de nøkkelbeslutninger som fattes i alle faser av virksomheten, og disse vedtakene berører hverandre, skal vedtakene koordineres av Olje- og energidepartementet. For vedtak fra andre myndigheter som ikke kan anses å ha betyd-ning for de totale vurderinger i denne forbindelse, og som derfor gis på ulike tidspunkter, skal myndighetene holdes gjensidig orientert gjennom Olje- og energidepartementets koordinering.

 

Olje- og energidepartementet t i l r å r:

Det nye Oljedirektoratet etableres fra 1. januar 2004.

 

Oppdatert: 02.05.2011