Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Forskrift om endring av forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO2-avgift (måleforskriften).

14.01.2004 Fastsatt av Oljedirektoratet 5. desember 2003 i medhold av forskrift til lov om petroleumsvirksomhet, kgl. res. 27. juni 1997 nr. 653  § 86, jf. lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 4-9 og lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, § 5, jf. Olje- og energidepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985 og 27. desember 1990.


                                                                   I

I forskrift 1. november 2001 nr. 1243 om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO2-avgift (måleforskriften) gjøres følgende endringer:

Endring i hjemmelshenvisningen i overskriften som følge av endringer i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet; § 74 endres til § 86 og henvisningen blir som følger:

Fastsatt av Oljedirektoratet 5. desember 2003 i medhold av forskrift til lov om petroleumsvirksomhet, kgl. res. 27. juni 1997 nr. 653  § 86, jf. lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 4-9 og lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, § 5, jf. Olje- og energidepartementets delegeringsvedtak 28. juni 1985 og 27. desember 1990.


§ 18 Søknad om samtykke

Nytt andre punktum første ledd. Nytt andre ledd. Andre og siste ledd blir tredje og siste ledd.
Første og andre ledd skal lyde:

Rettighetshaver skal innhente samtykke fra Oljedirektoratet før målesystemet tas i bruk. Det skal også innhentes samtykke for utføring av større ombygginger eller endring av bruksområde for et målesystem.

Dersom forutsetningene for et samtykke som er gitt i medhold av denne paragrafen første ledd, endres vesentlig, kan Oljedirektoratet kreve at rettighetshaver henter inn et nytt samtykke før aktivitetene føres videre.


§ 29 Dokumentasjon for målesystemet i bruk

Nytt andre ledd:

Fast innsatte parametere skal enkelt kunne verifiseres.


§ 31 Kalibreringsdokumenter

Andre punktum skal lyde:

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for verifikasjon på bruksstedet.

 

                                                             II

Forskriften trer i kraft 1.1.2004.

Kontaktperson i OD:
Øystein Dretvik, tlf. 51876317

Oppdatert: 04.09.2009