Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Forskrift om endring av forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften)

14.01.2004 Fastsatt av Oljedirektoratet 5. desember 2003 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, jf. Forskrift fastsatt ved kongelig resolusjon 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet § 46, § 47, § 48, § 53, § 79 og § 86, jf. Olje- og energidepartementets delegeringsvedtak 4. oktober 1991.


                                                                   I

I forskrift 18. juni 2001 nr. 749 om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) gjøres følgende endringer:

Endring i hjemmelshenvisningen i overskriften som følge av endringer i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet; § 67 endres til § 79 og § 74 endres til § 86 og henvisningen blir som følger:

Fastsatt av Oljedirektoratet 5. desember 2003 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, jf. Forskrift fastsatt ved kongelig resolusjon 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet § 46, § 47, § 48, § 53, § 79 og § 86, jf. Olje- og energidepartementets delegeringsvedtak 4. oktober 1991.


Forord
Femte avsnitt i forordet skal lyde:

Med «sendes inn» menes fysisk, herunder elektronisk, oversendelse til Oljedirektoratet eller den Oljedirektoratet utpeker som mottaker. Med «gjøres direkte tilgjengelig» menes at myndighetene får tilgang til opplysningene via elektroniske informasjonssystemer og selv henter opplysningene ved behov.

 

                                                                  II

Forskriften trer i kraft 1.1.2004.

I merknad til  forskrift om ressursforvaltning gjøres følgende endringer:

Til § 8 Informasjon og registrering forut for bore- og brønnaktivitet

Avsnittet "Registrering av brønner" skal lyde:

Registrering av brønner forutsetter at Oljedirektoratet kontaktes gjennom innsendelse av registreringssøknad. Slik registrering er blant annet nødvendig for å sikre korrekt datalagring. Registreringsskjema vil kunne hentes på Oljedirektoratets internettside .


Til § 10 Brønn- og brønnbanebetegnelse mv.

Merknaden skal lyde:

Denne paragrafen er en utdypning av petroleumsforskriften § 79 og er en videreføring av tidligere bestemmelser gitt som vedlegg til tidligere forskrift om bore- og brønnaktivitet og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten. Vedlegget var formelt sett en del av forskriften. Nytt er at brønn- og brønnbanebetegnelser er tilpasset Petroleum Open Software Corporation (POSC) brønnmodell. Videre er en rekke begreper fra tidligere vedlegg tatt inn som del av denne forskriftens definisjonsparagraf. Oljedirektoratets system for brønn-/ brønnbanebetegnelser og klassifisering er vist i en egen temaveiledning  og vil kunne finnes på Oljedirektoratets internettside.


Til § 12 Betegnelse for innretninger

Merknaden skal lyde:

Bestemmelsen er en utdypning av petroleumsforskriften § 79 og er en videreføring og klargjøring av tidligere bestemmelser gitt som vedlegg, som formelt sett var en del av tidligere forskrift om bore- og brønnaktivitet og om geologisk datainnsamling i petroleumsvirksomheten. Med permanent plasserte innretninger menes både faste innretninger og flyttbare innretninger som er permanent plassert.


Til § 14 Betegnelse på en petroleumsforekomst

Merknaden skal lyde:

Denne paragrafen forskriftsfester gjeldende praksis og utfyller  petroleumsforskriften § 79.

Et eksempel på betegnelse på forekomst er "33/99-1-forekomsten".  Dersom flere forekomster er påvist i samme brønn, oppgis geologisk enhet i tillegg, for eksempel "33/99-1-paleocenforekomsten" eller  "33/99-1-NNforekomsten".


Til § 15 Betegnelse på funn

Merknaden skal lyde:

Denne paragrafen forskriftsfester gjeldende praksis og utfyller  petroleumsforskriften § 79.

Et eksempel på betegnelse på funn er "33/99-1-funnet".


Til § 16 Navnsetting av funn

Merknaden skal lyde:

Denne paragrafen forskriftsfester gjeldende praksis og utfyller  petroleumsforskriften § 79.

Et eksempel på navnsetting av funn er "33/99-1 NN".


Til § 17 Navnsetting av felt

Merknaden skal lyde:

Denne paragrafen forskriftsfester gjeldende praksis og utfyller petroleumsforskriften § 79. Dersom navnet ikke er hentet fra en forhåndsgodkjent liste fra Norsk språkråd, informerer Oljedirektoratet Norsk språkråd om navnesaken.  Navnet må tilfredsstille sikkerhetsmessige/beredskapsmessige krav med hensyn til uttale.

Dersom flere funn med tidligere egennavn skal inngå i et felt, kan det enkelte funn som inngår i feltet etter søknad beholde det tidligere navnet som underbetegnelse i tillegg til funnbrønnidentifikasjonen (eksempel 6506/12-1 Smørbukk som inngår i Åsgardfeltet).


Til § 20 Innsendelse av materiale og opplysninger fra undersøkelsesaktivitet

Merknaden skal lyde:

Denne paragrafen utfyller bestemmelser i petroleumsforskriften § 6.

Alt materiale og opplysninger leveres i overensstemmelse med Oljedirektoratets formatkrav og spesifikasjoner. Disse kan fås ved henvendelse til Oljedirektoratet, eller de kan lastes ned fra Oljedirektoratets internettside, .

Et nærmere spesifisert utvalg av materiale og opplysninger omtalt i denne paragrafen første ledd bokstav a sendes til DISKOS-databasen.

Alt materiale og opplysninger som sendes til DISKOS-databasen merkes tydelig, slik at det fremgår at dette er oversendt i henhold til krav fra Oljedirektoratet.

Et nærmere spesifisert utvalg av materiale og opplysninger omtalt i denne paragrafen første ledd bokstav b til f sendes til Oljedirektoratet i et format som er standard i industrien.  Også transparentkopier av seismiske seksjoner (bokstav a), sendes Oljedirektoratet dersom slike kopier likevel blir produsert.


Til § 28 Månedlig rapportering av produksjonsdata

Merknaden skal lyde:

Denne paragrafen utfyller petroleumsforskriften §§ 48 og 49. Data rapporteres etterskuddsvis hver måned til DISKOS-databasen.

Kontaktperson i OD:
Øystein Dretvik, tlf. 51876317

Oppdatert: 04.09.2009