Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Enklere rapportering skal gi mindre utslipp

26.01.2004 Fra nå skal operatørselskapene på norsk sokkel rapportere miljøutslipp til én instans i stedet for tre.

Av Øyvind Midttun

Rapportering av utslipp på norsk sokkel til fellesdatabasen EnvironmentalWeb skal gi mer korrekte data, bedre analyser og frigjøre ressurser til tiltak for å redusere miljøutslippene i norsk oljevirksomhet.

Til nå har operatørene rapportert årlige utslipp til Oljedirektoratet (OD), Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Statens Forurensningstilsyn (SFT), som hver for seg har kvalitetssikret, meldt tilbake, oppdatert og summert tallene.
Kvalitetssikringen har ikke vært koordinert, noe som har ført til forskjeller i figurer, oversikter og summeringer.

EnvironmentalWeb ble satt i drift sist uke, etter to års prosjektering og utvikling.

Databasen erstatter trippel rapportering og trippel kvalitetssikring med en løsning hvor data rapporteres til ett punkt, kontrolleres og oppdateres av én instans, og lagres og videreformidles fra ett sted.

I stedet for å bruke tiden på å kvalitetssikre data, får vi nå frigjort ressurser som kan brukes til å finne løsninger for ytterligere reduksjon av utslippene på norsk sokkel. Å ta den nye databasen i bruk, betyr at vi legger lista et godt stykke høyere med hensyn til å kreve kvalitet i dataene som rapporteres fra oljeselskapene. Nå vil datamaskinen hjelpe til å finne ut om noen utslipp er utelatt i rapporteringen. Dermed kan de personene som arbeider med miljøutfordringer benytte mer av sin tid til å finne gode løsninger som reduserer utslipp, enn å lete etter feil i tallmaterialet, sier ODs Kjell-Reidar Knudsen, som har vært med i utviklingen av databasen.

Dette støtter også opp under ODs prioritering som går ut på å minimere utslipp fra virksomheter som belaster det ytre miljø, poengterer Knudsen.

Oljedirektoratet benytter de innrapporterte tallene i flere produkter, for eksempel rapporter til Olje- og energidepartementet og på direktoratets hjemmesider på internett.
Til den nye basen blir data rapportert inn i samsvar med de definisjoner som OD har fastsatt. Det gir bedre anledning til å samkjøre utslippstallene med opplysninger i andre OD-databaser. Dermed er det også mulig å lage større og bredere analyser, som igjen skal gi mulighet til å finne tiltak for å minimere utslippene ? på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

- Vi ser for oss at bedrede analyser kan bidra til å kartlegge nye tiltak og sortere utfordringer som kan medvirke til lavere utslipp på sokkelen. Analyser på tvers av de ulike databasene vil også hjelpe oss å finne de løsningene som gir størst utslippsreduksjon i forhold til investeringer. Vi kan rett og slett få mer miljø per krone, sier Knudsen.

Operatørene på norsk sokkel er forpliktet til å levere inn en oversikt over miljøutslipp en gang i året. Fristen for innrapporteringen til EW er 1. mars. Med det nye systemet har operatørselskapene anledning til å laste data automatisk inn i databasen, i stedet for å gjøre jobben manuelt.
Senest 1. mai skal rapporteringen ? inkludert kvalitetssikring ? være ferdig.

OLF har vært prosjektleder i arbeidet fram mot lanseringen av EnvironmentalWeb, og vil også stå for den daglige driften i tida framover. CapGemini Ernst &Young tar seg av det datatekniske arbeidet.


Kontaktperson i OD:
Kjell-Reidar Knudsen, tlf. 51876261

Oppdatert: 04.09.2009