Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Informasjon om endringer i Oljedirektoratets forskrifter fra 1. januar 2005

29.12.2004 Det er gjort endringer i Oljedirektoratets forskrifter av 13.12.2004 med virkning fra 1.1.2005. Dette gjelder forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten av 18 juni 2001 (ressursforskriften) § 8 og forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO2-avgift av 1. november 2001 (måleforskriften) §§ 2 og 8.

Endringene i ressursforskriften innebærer at Oljedirektoratet vil gi tillatelse til leteboring. Slik tillatelse må være gitt for den enkelte brønn eller brønnbane før igangsettelse av boreaktivitet. Tillatelsen vil bli gitt på grunnlag av registreringssøknad og boreprogram og forutsetter at øvrige tillatelser og samtykker som kreves av andre myndigheter er gitt.

Endringene i måleforskriften gjelder i hovedsak § 8 der det er tatt inn regler om måling av LNG (Liquefied Natural Gas). Dette er aktualisert som følge av Snøhvitutbyggingen. I tillegg er referanselisten oppdatert.

Det vises for øvrig til kunngjøring i Norsk lovtidend avdeling I.

Oljedirektoratet skal bidra til kostnadseffektiv og optimal leting etter petroleum på norsk kontinentalsokkel. Oljedirektoratet forvalter og videreutvikler kunnskap om petroleumsressursene og har et nasjonalt ansvar for at data og informasjon fra petroleumsvirksomheten blir samlet inn og viderebehandlet. I forbindelse med produksjon og salg av petroleum fører Oljedirektoratet kontroll med at målingen foregår med tilfredsstillende nøyaktighet. Slik måling ligger til grunn for fastsettelse av rettighetshavernes salgsinntekter og for beregning av statens skatter og avgifter. Denne virksomheten inngår som del av Olje- og energidepartementets og Oljedirektoratets sektoransvar.

Kontaktperson i OD:
Øystein Dretvik, tlf. 51876317

Oppdatert: 04.09.2009