Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økt utvinningsgrad fra havbunnsbrønner

17.09.2004 Økt utvinningsgrad fra havbunnsbrønner er en hovedutfordring for undervannsteknologien på norsk sokkel. Om lag 40 prosent av produksjonen på norsk sokkel kommer i dag fra havbunnskompletterte brønner (havbunnsbrønner).

Andelen havbunnsbørnner er stadig økende. Ser vi noen år fram i tid, vil trolig over halvparten av produksjonen fra norsk sokkel komme fra slike brønner.

Etter at de første havbunnsbrønnene på norsk sokkel ble satt i produksjon tidlig på 1980-tallet har vi opplevd en rivende utvikling. I dag er det ca 380 havbunnsbrønner i drift og flere er under planlegging. Både Snøhvit og Kristin er under utbygging og planlegges utbygd med havbunnsbrønner. Det samme gjelder også for Ormen Lange.

De nyeste tallene fra OD viser at estimerte ressurser på norsk sokkel er 12,9 milliarder Sm3 oljeekvivalenter. Av dette er:

- 29 prosent produsert
- 32 prosent er gjenværende reserver i felt
- 10 prosent i betingede ressurser i felt samt funn
- 3 prosent knyttet til mulige fremtidige tiltak for økt utvinning (IOR), mens
- 26 prosent er uoppdagede ressurser.

En stor andel av de funnene som er gjort på sokkelen, ligger i nærheten av eksisterende infrastruktur. Mange av disse vil det være aktuelt å bygge ut som undervannssatellitter. Avstander og havdyp gjør at slike utbygginger i stor grad vil kunne baseres på eksisterende teknologi. Utfordringen framover vil være å kontinuerlig gjøre denne teknologien mer kostnadseffektiv.

Cirka 65 prosent av de uoppdagede ressursene er estimert å ligge i prospekter, det vil si kartlagte berggrunnsstrukturer som potensielt kan inneholde olje og gass, men som ennå ikke er boret. De øvrige 35 prosent ligger i letemodeller, det vil si avgrensede områder som antas å inneholde prospekter som ennå ikke er kartlagt presist nok til å defineres som mål for leteboring.

En gjennomgang av de nær 1000 prospektene som er registrert i ODs prospektdatabase viser at 65 prosent ligger på mindre enn 400 meter havdyp og mindre enn 50 km fra eksisterende infrastruktur eller fra land. Det betyr at mulighetene for å knytte mulige funn til eksisterende infrastruktur ved hjelp av dagens konvensjonelle undervannsteknologi er svært gode. Teknologien finnes, utfordringen her ligger i å utvikle dagens teknologi til å bli mer kostnadseffektiv. En potensiell undervannsutvikling av ressursene i de øvrige identifiserte prospektene vil i større grad måtte baseres på utvikling av flerfase -og undervanns-separasjonsteknologi.

Svært mange funn og prospekter som kan bli aktuelle å bygge ut med undervannsløsninger, ligger i modne områder av sokkelen. Dette er områder med godt utbygd infrastruktur og kjent geologi. Mulighetene for å gjøre flere funn er store. For å få det til, må det letes mer.

Utfordringene med havbunnskompletterte brønner er blant annet knyttet til utvinningsgrad. En studie gjennomført av Statoil, Hydro og Oljedirektoratet viser at utvinningsgraden fra havbunnsbrønner gjennomgående ligger 15 - 20 prosent lavere enn for brønner med direkte tilgang fra plattformen. Det er flere grunner til dette. Blant annet er tilgjengeligheten til havbunnsbrønnene vanskeligere og representerer en større kostnad enn for plattformbrønnene.
I Nordsjøen er antallet fartøy som utfører lette brønnintervensjoner svært begrenset. Dette kan føre til manglende brønnvedlikehold og dermed redusert utvinning. De siste årene er det derfor lagt et betydelig arbeid i å prøve å få på plass fartøyer som billigere kan utføre slike lette brønnoperasjoner.
Der de havbunnskompletterte brønnene er plassert langt borte fra prosessanlegget, kan det oppstå problemer med å opprettholde nødvendig trykk over tid. Det er også en utfordring å samle inn tilstrekkelig data fra havbunnsbrønner til å optimalisere reservoarstyringen. Her ligger det en teknologisk utfordring, men også store muligheter for gevinst. OD registrerer derfor med glede Statoils ambisiøse målsetting om å oppnå 55% utvinningsgrad for olje fra undervannsbrønner innen 2008.

ODs oppfatning er at teknologien for å bygge lette intervensjonsfartøy er tilgjengelig og under stadig utvikling. Men så langt har utviklingsrisikoen vært overlatt til leverandørindustrien. Skal vi lykkes i forhold til å bygge slike fartøy, må også operatørselskapene ta ansvar og i større grad samarbeide med leverandørindustrien.

Oppdatert: 04.09.2009