Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2003

13.01.2004 Sett fra Oljedirektoratets side ble utviklingen for norsk petroleumsvirksomhet i 2003 mer positiv enn det så ut til ved inngangen av året.

Det foreløpige regnskapet for 2003 viser en sokkel preget av høyt investeringsnivå, flere nye funn, økning i totale ressurser og rekordhøy petroleumsproduksjon.

11 nye funn
Det ble i fjor påbegynt 22 letebrønner. Dette er 7 brønner mer enn selskapene hadde meldt inn til Oljedirektoratet ved forrige årsskifte. Det ble gjort 11 nye funn på norsk kontinentalsokkel, sju i Nordsjøen og fire i Norskehavet. En foreløpig vurdering av funnene viser at i 2003 er ca 50 prosent av produksjonen erstattet gjennom nye funn.
I 2004 forventes leteaktiviteten å ligge rundt 20-25 letebrønner, altså i samme størrelsesorden som for år 2003. I dette tallet er det inkludert en borekampanje i Barentshavet.

30 nye utvinningstillatelser
Det ble i 2003 tildelt i alt 30 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel; 11 i Nordsjøtildelingen 2002 (NST 2002) og 19 i forhåndsdefinerte områder i Nordsjøen og Norskehavet (TFO 2003). I desember lyste myndighetene ut 18. konsesjonsrunde med forventet tildeling i andre kvartal i år. Dette er arealmessig den største konvensjonelle utlysningen på norsk kontinentalsokkel siden 1. konsesjonsrunde i 1965. 2003 er således et rekordår i forhold til utlyst areal.

Økt produksjon
Petroleumsproduksjonen på norsk sokkel nådde en ny topp i 2003. Det ble produsert i alt 262 millioner Sm3 oljeekvivalenter ? dette er 3 millioner mer enn i rekordåret 2002. Petroleumsproduksjonen forventes i 2004 å ligge på samme nivå som i 2003. Produksjonen i neste fem-årsperiode forventes å ligge over produkjonen i femårs-perioden 1999 ? 2003. Økningen skyldes at salget av gass øker.

Tre nye felt er satt i produksjon i 2003; Fram, Grane og Mikkel. I 2004 forventes det at ytterligere to nye felt settes i produksjon; Kvitebjørn og Skirne.

Økning i investeringsnivået
Investeringene for 2003 ble ca 62 milliarder kroner ? eksklusive letekostnader. Dette er 10 milliarder mer enn i 2002. Det er forventet en økning i investeringene i perioden 2004 ? 2008 sammenlignet med forrige 5-årsperiode. Estimerte investeringer i perioden ligger på nær 300 milliarder kroner.

Økning i totale ressurser
Det foreløpige ressursregnskapet per 31.12.2003 viser en økning i de totale ressursene på norsk kontinentalsokkel fra 12,8 til 12,9 milliarder Sm3 o.e. Økningen tilskrives både tilvekst av reserver i eksisterende felt samt nye funn.

Nye aktører på sokkelen
I Stortingsmelding nr. 38, 2001 ? 2002 om olje- og gassvirksomheten, tar myndighetene til ordet for å få inn nye aktører på norsk sokkel. Det stilles imidlertid krav til nye operatører og rettighetshavere, både med hensyn til finansiell styrke, kapasitet og kompetanse til å ivareta gjeldende krav til ressursforvaltning og helse, miljø og sikkerhet gjennom en prekvalifiseringsordning. I 2003 ble 9 selskap prekvalifisert, 3 som rettighetshavere og 6 som operatører. 6 av disse selskapene ble tildelt blokker i TFO 2003 ? forhåndsdefinerte områder.

Framtidsrettet miljøarbeid
Et av de mest diskuterte oljepolitiske spørsmål i 2003 knyttet seg til eventuell petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet. I forbindelse med Olje- og energidepartementets ULB-rapport hadde OD ansvar for delrapport nr. 10 om miljøteknologi. OD konkluderer i denne rapporten med at forutsetningen om 0-utslipp til sjø kan oppfylles ved hjelp av eksisterende teknologi og teknologi som er under utvikling.

Oljedirektoratet har vært involvert i en rekke miljørelaterte prosjekter i løpet av 2003.


Optimistisk Oljedirektør
- På grunnlag av innmeldte data fra selskapene mener OD at det er grunnlag for å se på utsiktene for 2004 med optimisme, sier oljedirektør Gunnar Berge.


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage, tlf. 51876100

Oppdatert: 29.01.2013