Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Måling for milliarder

01.11.2005 All petroleum som produseres og eksporteres fra norsk kontinentalsokkel måles i forbindelse med, kjøp og salg, allokering og beregning av skatt og avgifter. Oljedirektoratet fører tilsyn med at de fiskale målingene er nøyaktige nok. For selv små avvik kan utgjøre mange penger.

Langs veien fra reservoar til forbruk passerer oljen og gassen fra norsk sokkel en rekke målinger. Produksjonsmengde måles, transportmengde måles, salgsmengde måles og mengde gass som forårsaker utslipp av Co2 måles. Målingene danner grunnlag for oljeselskapenes inntekter, og for statens innkreving av selskapsskatt, produksjonsavgift og CO2-avgift.

Gassmålerør ved mottaksterminalen i Dornum i Nord-Tyskland.  Dornum er landfallet for Europipe I- og II-rørledningene.
Gassmålerør ved mottaksterminalen i Dornum i Nord-Tyskland.  Dornum er landfallet for Europipe I- og II-rørledningene.

Tallene er store. Den samlede eksporten av petroleum fra norsk kontinentalsokkel var i 2004 drøyt 263 millioner salgbare standard kubikkmeter oljeekvivalenter. Skatt, avgifter og direkte eierskap sikrer staten en stor del av verdiene som blir skapt i petroleumsvirksomheten. Netto kontantstrøm til staten fra petroleumsvirksomheten utgjorde i 2004 om lag 28 prosent av statens samlede inntekter. Dette utgjør 208,3 milliarder NOK.

En typisk stor oljemålestasjon måler 75 000 bbls/dag. Verdien av en slik dagsmengde (ved oljepris på 60 USD per fat og kronekurs på 6,50) er 29 250 000 kroner. En feilmåling på bare 0,35 prosent vil da utgjøre 102 375 kroner per dag eller 716 625 kroner per uke. Får unøyaktigheten ligge inne en hel måned vokser feilmålingen til en verdi av nesten fire millioner kroner.
Små avvik kan dermed koste dyrt, både for staten og for petroleumsnæringen.

Det daglige ansvaret for at mengdene av olje og gass måles på en forskriftsmessig måte ligger hos operatørene på sokkelen. Oljedirektoratet har myndighetsansvar for å føre tilsyn med oljeselskapene for å sikre at de fiskale målinger har den kvalitet som kreves.

Arbeidet utføres gjennom deltakelse i PUD-arbeid (PUD - Plan for utbygging og drift), oppfølging av design og testing av utstyr og ved oppfølging av drift av måleutstyr på produksjons og losseinnretninger offshore og terminal anlegg på land. Oppfølgingen av design og drift utøves ved tilsyn mot ulike anlegg, og ved møter med operatører og utenlandske målemyndigheter

Oljedirektoratet har i dag fem ansatte som arbeider med måleteknisk tilsyn. Det store antallet målepunkter gjør at tilsynsoppgavene må prioriteres. Prioriteringen skjer primært ut fra hvor stor økonomisk betydningen målingen har. Store petroleumsmengder får tettest oppfølging.

De viktigste salgspunktene for olje og gass er høyest prioritert. Landanleggene Mongstad, Kårstø, Sture og Kollsnes; eksportterminalene St. Fergus (Skottland), Teesside (England), Dunkerque (Frankrike), Zeebrügge (Belgia) Emden/Dornum (Tyskland), og lastebøyene på feltene Statfjord, Gullfaks, Åsgard, Norne, Heidrun og Draugen, er blant disse.

Systemet med internkontroll, trådte i kraft med måleforskriften i 1984, og innebærer at ansvaret for at de fiskale målingene skjer forskriftsmessig ligger hos operatørselskapene, Avvik av alvorlig karakter hører til sjeldenhetene, I noen tilfeller har likevel Oljedirektoratet vært nødt for å gå ut med varsel om pålegg pga. at det er funnet for store avvik.

Mer om tilsyn med fiskal kvantumsmåling
Tilsyn med fiskal kvantumsmåling er delegert Oljedirektoratet fra Olje- og energidepartementet, og er regulert av forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO2-avgift (måleforskriften). Beregning av CO2 rapporteres til  Finansdepartementet.

Måleforskriften ble først fastsatt 1.4.1984 og er siden jevnlig blitt oppdatert. Hovedendringene ble gjort i 1991, 1993 og i 2001. Forskriften er hjemlet i Petroleumsloven, forskriften til Petroleumsloven og CO2-avgiftsloven.

Definisjon: Fiskal måling er i måleforskriften definert som "Måling i forbindelse med kjøp og salg og beregning av skatt/ avgift".

Vis:
Kart over rørledninger og landanlegg på norsk kontinentalsokkel (jpg)

Medarbeiderne i OD som har ansvar for tilsyn med fiskal kvantumsmåling er (fra venstre) Einar Halvorsen, Steinar Fosse, Anne-Minne Torkildsen, Steinar Vervik og Sigbjørn Solbakken
Medarbeiderne i OD som har ansvar for tilsyn med fiskal kvantumsmåling er (fra venstre) Einar Halvorsen, Steinar Fosse, Anne-Minne Torkildsen, Steinar Vervik og Sigbjørn Solbakken.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 11.12.2009