Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Norsk gass ved et veiskille

26.08.2005

Artikkelen er hentet fra Oljedirektoratets magasin Norsk sokkel nr. 2-2005
Artikkelen er hentet fra Oljedirektoratets magasin Norsk sokkel nr. 2-2005

Norsk gassvirksomhet er i vekst. I løpet av de neste fem-seks årene kan det bli eksportert mer enn dobbelt så mye gass fra norsk sokkel enn det ble for to-tre år siden.

Et scenario med eksport av 120 milliarder Sm3 per år fra 2011, innebærer en økning på 50 prosent og fører til at gassressursene tappes hurtigere enn tidligere forutsett. For tiden er vi inne i en betydelig produksjonsoppbygging. Forutsatt tilfredsstillende markedsbetingelser, vil vi ha evne til å levere mer gass enn det vi gjør i dag de neste 20 - 50 år.

OD forventer at 5/6 av våre samlede gassressurser fremdeles ligger i bakken. Men det er knyttet usikkerhet til anslagene, og fortsatt utforsking er derfor nødvendig.

Ulikt de fleste gassnasjoner, har vi ingen rene gassfelt på norsk sokkel. Alle våre felt har enten en oljesone under en gasskappe, eller de inneholder gass med høyt kondensatinnhold. I mange år er det blitt injisert betydelige mengder sjøvann og/eller gass i reservoarene. En del av gassressursene brukes til å holde trykket ved like i oljereservoar. Slik bidrar gassen, på sin vei mot markedet, til at vi kan levere mer olje.

Forvaltingen av norsk gass har i betydelig grad vært knyttet opp mot forvaltingen av oljeressursene. Å brenne gass i stort omfang har aldri vært tillatt i Norge. Det har gitt næringen to avsetningsmuligheter for gassen; å øke injeksjonstrykket for å få opp mer olje, eller å selge til markedet etter nødvendig behandling og transport.

Vi står ved et veiskille. Over tid vil olje- og kondensatproduksjonen avta, og med det, lønnsomheten i fortsatt injeksjon. Fokus vil i sterkere grad bli dreiet mot gassressursene. Tidspunktet for og omfanget av en slik dreining, vil påvirke den samlede utvinningen på sokkelen. Vi må ta stilling til hvordan vi ønsker å utnytte våre gassressurser og vår kunnskap i de kommende tiårene. Gassen vil gi oss muligheter og utfordringer, så vel politisk som teknologisk, markedsmessig, miljømessig og, ikke minst, finansielt.

I løpet av nærmere 30 år med gassalg fra norsk sokkel, har vi utviklet en svært integrert og formålstjenlig infrastruktur som gjør at vi kan betjene ulike markeder. Med Snøhvitutbyggingen vil norsk gass kunne leveres uavhengig av rørledning.

Oljedirektoratet vil også i framtiden spille en aktiv rolle i forvaltningen av gassressursene. Dette vil vi gjøre ved å belyse mulighetene for virksomheten i årene framover gjennom ressursanalyser, kostnadsanalyser, transportanalyser og porteføljeanalyser. Målet er å bidra til effektiv påvising av nye gassressurser, utvikling av en infrastruktur som legger til rette for optimal utvikling av ressurser, optimal kapasitetsutnyttelse av infrastrukturen, inkludert rørledninger og prosesskapasitet på plattformer og på land, og at samfunnsøkonomiske hensyn blir best mulig ivaretatt.

Petroleumsressursene er folkets eiendom. Oljedirektoratets beregninger viser at det fortsatt er betydelige muligheter til å øke verdiskapningen fra olje- og gassvirksomheten. For å lykkes med dette, er det viktig at industrien utvikler og bruker godt utdannede medarbeidere, at den tar i bruk den beste teknologien, de beste produktene og de beste arbeidsmetodene.

Grunnlaget legges gjennom en solid utdanning, målrettet forskning, kompetent næringsliv og nye samhandlingsprosesser. En mangfoldig og konkurransedyktig næring som samarbeider effektivt, er nødvendig for fortsatt suksess.

Tormod Slåtsveen
Direktør

 

Oppdatert: 11.12.2009