Sokkelåret 2004 - Miljø

13.01.2005

Nullutslippsarbeidet
Stortinget har lagt til grunn null miljøskadelige utslipp til sjø. OD samarbeider i "nullutslippsgruppen" med SFT og industrien om å sette i verk nullutslippsmålet innen utgangen av 2005. I dette arbeidet har OD spesiell fokus på å ivareta hensynet til ressursutnyttelse og verdiskaping på feltene. Med utspring i nullutslippsgruppen gjennomførte OD i 2004 et prosjekt, sammen med OLF og Ptil, som så nærmere på mulige negative konsekvenser av å injisere produsert vann tilbake i reservoarene.

I nullutslippsarbeidet har også OD fokus på at de mest kostnadseffektive tiltakene på sokkelen må velges. I denne forbindelse sammenstilte OD i 2004 en kostnadskurve over mulige nullutslippstiltak på sokkelen. Kostnadskurven brukes i arbeidet med å prioritere de nullutslippstiltakene som gir mest miljø for pengene for sokkelen sett under ett.

Energiforsyning
På oppdrag fra Olje- og energidepartementet ledet OD i 2004 et utredningsarbeid der vi sammen med utvalgte operatørselskap så nærmere på mulighetene for en mer effektiv energiforsyning av innretningene på sokkelen. Arbeidet er et ledd i den nasjonale prosessen med å oppfylle Kyotoprotokollen, herunder å få oversikt over hvilke CO2-reduserende tiltak som kan gjennomføres i Norge. Arbeidet ble sammenstilt i en [rapport] som er lagt ut på ODs internettsider.

Forvaltningsplan for Barentshavet
OD har i ca. tre år deltatt i arbeidet med utreding av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet (ULB). Arbeidet bygger på eksisterende kunnskap og ble summert opp i et vedlegg til St. meld nr 38. OD bidro i hele prosessen og utarbeidet blant annet en underlagsrapport om miljøteknologi. I 2004 startet arbeidet med å utarbeide det faglige grunnlaget for helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet med utgangspunkt i ULB. Formålet med forvaltingsplanen er å etablere rammebetingelser som gjør det mulig å balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling.

Miljøhefte
OD bidrar i utarbeidelsen av OEDs årlige miljøhefte, som gir faktainformasjon om miljøkrav og utslippstrender på norsk sokkel. Utgaven i 2004 hadde temadel om "Håndtering av utslipp til sjø med fokus på renseteknologier for produsert vann". I Miljøheftet, som utgis i mars, blir nye utslippsprognoser til både luft og sjø offentliggjort.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009