Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Store verdier i modne områder på norsk sokkel

08.11.2005 For å øke levetiden på felt som er i produksjon, er tiltak for økt oljeutvinning, nye funn i nærheten av eksisterende felt og effektiv drift viktige virkemidler for å nå et slikt mål.

Dette sa ekspedisjonssjef Gunnar Gjerde i Olje- og energidepartementet i sitt åpningsforedrag på en temadag i OD mandag 7. november. Hva må til for å øke verdiskapingen fra felt i drift på norsk sokkel, var tema for et heldagsmøte med over 100 deltakere fra oljeindustrien og myndighetene.

Myndighetene vil nå begynne å følge opp operatørselskap og rettighetshavere i forhold til parameter som forteller om aktivitet og planer for det enkelte felt. Målet er at alle lønnsomme ressurser på norsk sokkel skal utvikles innenfor forsvarlige rammer, sa Gjerde. Det nye oppfølgingssystemet vil bli både mer strukturert og mer forutsigbart enn dagens ordning. I dag er det ca 50 produserende felt på norsk sokkel

Hvert år rapporterer oljeselskapene data til Oljedirektoratet.  Dette er informasjon som ligger til grunn for tall som brukes i nasjonalbudsjettet. Selskapene  rapporterer blant annet om reservetilvekst, produksjon, planer for tiltak for økt utvinning, leting i utvinningstillatelse og kostnader. Denne informasjonen skal nå brukes mer aktivt av myndighetene og danne grunnlag for myndighetenes oppfølging av selskapene. Informasjonen gir oss et bilde av helsetilstanden på det enkelte felt, sa Gjerde, og forteller oss om det må gjøres noe for å bedre tilstanden.

Tiltak
For å stimulere til aktivitet på modne områder, har myndighetene foretatt enkelte endringer i rammeverket over tid, sa direktør Eva Halland i OD. Tildeling i forhåndsdefinerte områder, TFO, er et av tiltakene. Årets TFO omfatter  192 blokker, en økning på 41 blokker fra fjordårets TFO, Dette ser vi blir tatt i mot med stor interesse både av etablerte og nye aktører. 29 selskaper har vist sin interesse ved denne runden. Nye aktører inviteres til å delta på sokkelen, hensikten er å stimulere til mangfold og positiv konkurranse blant aktørene. Det jobbes med tilgangen til infrastrukturen i disse områdene, slik at nye aktører får mulighet til å leie seg plass på eksisterende innretninger og transportsystem, og bevilgningene til forskning har økt kraftig de siste årene..

Det er viktig at tiltak for å øke verdiskapingen fra det enkelte felt iverksettes før det er for sent. Det kan være for sent når et felt nærmer seg nedstengning. Nedstengning og dermed bortfall av infrastruktur kan medføre øding av ressurser som kunne vært lønnsomme dersom beslutninger ble tatt i tide, sa Halland.

Sjefingeniør Else K. Norland viste i sitt innlegg til at selskapene legger fram mange planer som kan øke verdiskapingen fra felt, men når OD analyserer disse planene, viser det seg at de siste årene har bare 2/3 av planene ført til konkrete prosjekter. Myndighetene ønsker å finne ut hvorfor det er slik. I dag er 11 mindre felt under utbygging i modne områder på norsk sokkel, 16 funn er i planleggingsfasen og 43 funn er ennå ikke avklart. Alt dette gjelder satelittutbygginger som skal knyttes opp til eksisternende innretninger og transportnett.

Kostnadseffektivitet er sentralt for å øke verdiene fra felt i drift. Store deler av norsk sokkel begynner å bli en moden sokkel. Utfordringen er at når produksjonskurven begynner å peke nedover, øker produksjonskostnadene per produsert enhet. Hvis vi ikke gjør noe med enhetskostnadene, vil de øke med 50 - 100 % i løpet av 10 år, sa sjefingeniør Kalmar Ildstad i OD.

Hva gjør selskapene?
Flere oljeselskap var også invitert til å fortelle hva de gjør for å øke verdiene fra felt i drift. Øystein Mikkelsen fra Hydro, som startet med å understreke at Hydro skal være operatør på felt i haleproduksjon, mente at utvikling av sokkelen krever et bredt fagmiljø, teknologiutvkesling, sikker og effektiv drift og samarbeid med de tilltsvalgte i organisasjonen. Han viste også til at Hydro nå er i ferd med å ta ut gevinsten av e-drift gjennom endrede arbeidsprosesser, kostnadskontroll og økt produksjon.

Statoil, ved Lars Christian Bacher, viste i sin presentasjon til den positive utviklingen de hadde klart å skape i Tampenområdet, noe som er et resultat av fokusert arbeid med å identifisere og realisere ressursene i området. En avgjørende forutsetning for å få dette til, var at det samtidig ble oppnådd betydelige årlige kostnadsreduksjoner på innretningene.
Oljeselskapet Talismann kjøpte seg inn i haleproduksjon på norsk sokkel. Adm. direktør Bård Johansen viste hvordan de har doblet produksjonen på Gydafeltet etter at de kjøpte feltet av BP. Nøkkelen til suksessen ligger i økte investeringer på feltet.

Drift- og prosjektdirektør Christian Hansen fra Total viste til forhold som er avgjørende for å få til mer effektiv drift, og trakk spesielt fram behovet for økt samarbeid både mellom de ulike aktørene i næringen og mellom ulike faggrupper.

Tor Rasmus Skjærpe  fra Petoro stilte spørmålet om vi har noe å lære av Mexico-gulfen. Basert på en studie gjennomført av Petoro, var svaret at selv de feltene som ble rangert blant de aller beste på norsk sokkel har et potensial for ytterligere kostnadsreduksjoner.

Ellers var det korte innlegg fra BG Norge, Marathon, BP, Lundin og Pertra på temadagen.


 

 Illustrasjon

 

Program
Ordstyrer: Eldbjørg Vaage Melberg, Oljedirektoratet
08:30 Registrering
09:00 Velkommen Eva Halland, direktør Oljedirektoratet
09:05 Åpning Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen
09:30 Verdipotensialet i modne områder Else K. Norland, sjefingeniør Oljedirektoratet
10:00 Hvordan realisere verdipotensialet i modne områder? Sett fra et stort operatørselskap på norsk sokkel Øystein Michelsen, driftsdirektør Norsk Hydro
10:40 Hvordan realisere verdipotensialet i modne områder? Sett fra en ny aktør på norsk sokkel Bård Johansen, administrerende direktør Talisman Energy
11:20 Kaffepause
11:40 Hvordan realisere verdipotensialet i modne områder? Sett fra et selskap med stor partneroperert portefølje Christian Hansen, drift & prosjekt direktør Total E& P Norge
12:20 Utfordringer og løsninger knyttet til realisering av Lars Christian Bacher, områdedirektør Tampen Statoil
13:00 Lunsj
14:00 Verdiskaping gjennom effektiv drift Kalmar Ildstad, sjefingeniør Oljedirektoratet
14:20 Drift av modne felt på norsk sokkel: Har vi noe av å lære av Mexico-golfen? Tor Rasmus Skjærpe, direktør teknologi og IKT Petoro
14:40 Myndighetenes oppfølging i modne områder Gunnar Gjerde, ekspedisjonssjef Olje- og energidepartementet
15:00 Viktigste bidrag til verdiskaping i modne områder Innspill fra deltakere, 5-10 min. per innlegg
16:00 Avsluttende kommentarer Gunnar Berge, oljedirektør Oljedirektoratet
16:15 Slutt

 

Oppdatert: 11.12.2009