Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Vi ere en (gass)nasjon vi med

26.08.2005 På norsk kontinentalsokkel er det til nå påvist mer enn fire billioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Vi forventer vi å finne nær to billioner Sm3 gass. Ja visst, er vi en gassnasjon, vi med.

Tekst: Eric Mathiesen

Artikkelen er hentet fra Oljedirektoratets magasin Norsk sokkel nr. 2-2005
Artikkelen er hentet fra Oljedirektoratets magasin Norsk sokkel nr. 2-2005

I europeisk sammenheng er Norge en sentral gassleverandør. I året 2003 produserte Norge 25 prosent av all gass som ble produsert i Vest-Europa.

På grunn av lavt forbruk innenlands, er Norge som gasseksportør nest størst i Europa, etter Russland. På verdensbasis innehar Norge en sjuende plass med hensyn til produksjon, til tross for at vi kun har 1,4 prosent av de påviste gassreservene i verden. Russland, Iran og Qatar har over halvparten av verdens gjenværende gassreserver.

Gasseksporten fra norsk sokkel lå lenge mellom 20 og 30 milliarder Sm3 per år. I andre halvdel av 1990-årene, da Troll og Sleipnerfeltene ble satt i produksjon, begynte gasseksporten å øke, mot dagens nivå på over 70 milliarder Sm3. Fram til i dag har vi eksportert 948 milliarder Sm3 gass.

I løpet av de siste ti årene har vi funnet flere gassforekomster. Disse har tilført i alt 770 milliarder Sm3 til vårt ressursgrunnlag. Det største funnet, Ormen Lange, har bidratt med halvparten. Ormen Lange er blant de ti største funnene i verden etter 1990.

Samtidig med at oljeproduksjonen på sokkelen reduseres, øker gassproduksjonen. Gassalget fra kontinentalsokkelen forventes å øke jevnt fra dagens nivå til 120 milliarder Sm3 per år i 2011. I den neste femårsperioden, 2005 - 2009, forventes det å bli solgt 500 milliarder Sm3 gass. Dette er dobbelt så mye som i de foregående fem årene. Troll, Åsgard, Sleipner Vest og Kvitebjørn bidrar til over halvparten av dette.

I tillegg venter vi at produksjonen fra Kristin, Snøhvit og Ormen Lange starter i henholdsvis 2005, 2006 og 2007. Nær ti prosent av gassalget i perioden vil komme fra nye utbygginger og prosjekt.

Gass til injeksjon
I samme periode vil det bli benyttet 175 milliarder Sm3 gass til injeksjonsformål. Injeksjon av naturgass og bruk av VAG (vekslende vann- og gassinjeksjon) bidrar til å opprettholde trykket i oljereservoarer og har dermed bidratt til høy utvinningsgrad av olje. Oljedirektoratets beregninger viser at gassinjeksjon hittil har medført at nær 200 millioner Sm3 ekstra olje er blitt produsert - det utgjør mer enn et helt Valhallfelt (170 millioner Sm3).

Fram til utgangen av 2004 var det totalt injisert 413 milliarder Sm3 gass på norsk kontinentalsokkel. Dette er litt mer enn de totale gassreservene i Ormen Lange. Mesteparten av gassen er injisert i feltene Oseberg, Statfjord, Ekofisk, Åsgard og Sleipner Øst. Totalt er det injisert gass i 27 felt på kontinentalsokkelen.

Noen få felt, som Oseberg, Ekofisk, Grane og Fram, har fått eller får gass levert fra andre felt i tillegg til at egen gass blir reinjisert.

For de fleste feltene er imidlertid injeksjonen basert på reinjeksjon av egen naturgass. Den samme gassen kan da bli produsert og injisert flere ganger - for til slutt, når oljeproduksjonen tar slutt, å bli solgt til markedet.

Begrunnelsen for å benytte gassinjeksjon er forskjellig fra felt til felt. I noen tilfeller gir gassinjeksjon best utvinning av olje, mens i andre tilfeller er manglende eksportmuligheter for naturgass en viktig faktor.

Gass injiseres derfor også i felt der virkningen er moderat, fordi dette gir mulighet til å produsere oljen uten å måtte brenne gassen. I områder med mangel på prosess- eller transportkapasitet for naturgass, er reinjeksjon et godt alternativ for å produsere oljen i feltene. Naturgassen kan eventuelt  produseres senere dersom slik kapasitet blir tilgjengelig.

 

Oppdatert: 11.12.2009