Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ny målemetode for olje innføres

01.11.2006 EU innfører nytt direktiv for måleinstrumenter. Det nye direktivet får betydning for måling av væsker i petroleumsindustrien.

All petroleum som produseres og eksporteres fra norsk kontinentalsokkel måles i forbindelse med kjøp, salg og beregning av skatt og avgifter. OD fører tilsyn med at målingene er nøyaktige nok.

EU-direktivet (Directive 2004/22/EC of the European parliament and of the council of 31. March 2005 on measuring instruments - MID) om måleinstrumenter er årsaken til at den norske måleforskriften er blitt endret. Forskriftsendringen trådte i kraft 30. oktober 2006.

Hensikten med forskriftsendringen er å sikre fri flyt av varer og tjenester ved at hele EU får likt krav til måleutstyr innen en rekke områder: Blant annet omfattes vann-, elektrisitets- og varmemålere av forskriften. Det samme gjelder automatiske vekter.

 - For oljeindustrien betyr i praksis endringen at leverandørene får et ekstra krav til kvalitetssikring av måleinstrumenter, sier Steinar Fosse, sjefingeniør i OD.

Skatt, avgifter og direkte eierskap sikrer staten en stor del av verdiene som skapes av petroleumsvirksomheten. I 2005 var statens inntekter fra petroleumsvirksomheten om lag 300 milliarder NOK, og sektoren bidro med 25 prosent av den totale verdiskapingen i Norge.

- MID pålegger leverandørene nye krav til kvalitetssikring. Design og bygging av væskemålestasjoner omfattes av direktivet, men gassmålestasjoner er unntatt. Leverandørene må etablere det nye systemet i samarbeid med Justervesenet som er nasjonalt kontrollorgan, sier Fosse.

OD ønsker å informere om de praktiske sidene av forskriftsendringen og bidra til en felles forståelse av hvordan måleinstrumentdirektivet vil virke under ODs ansvarsområde. Det gjøres på et informasjonsmøte hos OD 3. november 2006.

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg,
tlf.: 51 87 61 00.

Oppdatert: 04.09.2009