Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2005 - E-drift

12.01.2006 E-drift betyr å ta i bruk nye driftsformer. Disse baserer seg på at IKT løsninger som inkluderer (nær) sanntidsdata brukes for å integrerte arbeidsprosesser, mellom fag, hav og land og forskjellige organisasjoner. Hensikten med dette er å få til hurtigere og bedre beslutninger.

Mulighetene og verdipotensialet knyttet til e-drift er store, beregninger viser mellom 2 og 4 prosent økt utvinning i tillegg til store besparelser (OLF, Petoro, Cera). Realisering av potensialet krever nødvendige beslutninger og investeringer de neste tre-fire årene. Næringen har satt i gang en rekke pilotprosjekter, men implementering av e-drift i bred skala går ikke raskt nok i forhold til realisering av de tidskritiske ressursene på felt i haleproduksjon. OD ønsker å gi næringen drahjelp for å ta ut koordineringsgevinstene.

Utviklingen i petroleumsbransjen følger utviklingen i andre næringer som romfart, luftfart og vannkraft. ”IT i alt” utviklingen kommer nå også innen oljenæringen.

Prosjekter på flere felt på norsk sokkel gir allerede økonomiske resultater. De fleste store oljeselskapene og en del leverandører har begynt implementeringen av ny teknologi og nye arbeidsformer og mange selskaper har etablert samhandlingsrom og operasjonssentre. Disse kan knytte sammen fagfolk fra forskjellige fagfelt og organisasjoner og gi alle tilgang til de samme dataene samtidig. Enkelte har også knyttet seg opp til operasjonssentre i utlandet. Operasjonsrommene gjør det mulig å gi støtte, overvåke og styre prosesser fra land.

E-drift og myndighetene sin rolle:
I Stortingsmelding nr, 38 (2003-2004) Om petroleumsvirksomheten står det at regjeringen vil:

  • Bidra til at potensialet for økt verdiskaping gjennom bruk av e-drift blir realisert
  • Regjeringen vil be Oljedirektoratet om å initiere et samarbeid mellom involverte parter for å fremme bruk av e-drift
  • Regjeringen vil bidra til å avklare tekniske, organisatoriske og sikkerhetsmessige spørsmål knyttet til telenettverk for overføring av data offshore

OD opprettet e-driftforum høsten 2004. E-driftforum er en arena der sentrale aktører fra alle oljeselskapene, mange leverandører, forskningsinstitusjoner, fagforeninger og myndigheter møtes for felles kunnskaps- og erfaringsutveksling. E-driftforum har møter halvårlig og det er etablert en styringsgruppe med representanter fra de involverte partene. I regi av e-driftforum er det i år gjennomført en utredning av konsekvenser av e-drift for arbeidstakere og sysselsetting i Norge. En bredt sammensatt arbeidsgruppe har sett på de kompetansemessige behovene knyttet til bred innføring av e-drift. Rapportene vil bli presentert på førstkommende e-driftforum 4. april 2006.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009