Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2005 - Miljø

12.01.2006 Oljedirektoratet har vært involvert i en rekke miljørelaterte prosjekter i løpet av 2005.

Oljedirektoratet har arbeidet for å møte utfordringene mellom ulike næringsinteresser fra petroleumsvirksomhet, fiskeri og skipsfart og konsekvenser i forhold til det ytre miljø. OD har deltatt i arbeidet med helhetlig forvaltingsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og kommet med innspill til de forskjellige utredningene som skal inngå i forvaltningsplanen, samt deltatt i en faggruppe som sammenstilte bakgrunnsutredningene. OD har også deltatt i en direktoratsgruppe som har lagt frem en rapport om håndtering av risiko for akutt oljeforurensing i området.

OD har deltatt i samarbeidet for å nå målet om null utslipp til sjø. OD har fokusert mest på kostnadseffektivitet og miljøtiltakenes ressursmessige konsekvenser. Det pågår stor aktivitet med iverksetting  av nullutslippstiltak på sokkelen.

OD har ledet arbeid med å utrede mulige NOx-reduserende tiltak på sokkelen. OLF og fem operatørselskap deltok i arbeidet. For å oppfylle forpliktelsene i Gøteborgprotokollen må Norge innen 2010 redusere de årlige utslippene av nitrogenoksider (NOx) med 45 000 tonn. En ny rapport forsøker å gi svar på hvilke NOx-reduserende tiltak som er teknisk mulige for innretningene på norsk kontinentalsokkel - og hvilke kostnader og utfordringer disse tiltakene medfører.

OD har også deltatt i en direktoratsgruppe som har sett på mulige teknisk potensial for å redusere utslipp offshore, skipsfart og landbasert industri.  Rapport er levert til en departementsgruppe ledet av MD.

På vegne av OED utarbeider OD hvert år et eget Miljøhefte med fakta og en temadel som i år handler petroleumsaktivitet i Barentshavet, og setter fokus på de strenge miljøkravene som stilles til virksomhet i nord.

OD utarbeider årlig nye utslippsprognoser for petroleumsvirksomheten. Disse publiseres tidlig på nyåret.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009