Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Tiltaksanalyse for NOx

03.03.2006 En ny rapport fra Statens forurensningstilsyn, Oljedirektoratet og Sjøfartsdirektoratet, viser hvilke tiltak som kan gjennomføres for at Norge skal overholde NOx-forpliktelsen i Gøteborgprotokollen innen 2010.

TiltaksanalyseforNOx.pdf for Nox tar for seg mulige NOx-reduserende tiltak innenfor fastlandsindustrien, innenlands skipsfart og energianleggene på norsk kontinentalsokkel. Utredningen inneholder også informasjon om kostnadene ved de ulike tiltakene.

Norge har ved ratifikasjon av Gøteborgprotokollen av 1999 forpliktet seg til å redusere de årlige utslippene av nitrogenoksider (NOx) til 156 000 tonn innen 2010, en reduksjon på ca 45 000 tonn i forhold til prognosene. Det må gjennomføres vesentlige nye tiltak innenfor flere sektorer for at Norge skal kunne overholde denne forpliktelsen. I 2004 sto petroleumsindustrien for utslipp av ca 50 000 tonn NOx, som tilsvarer 22 prosent av de totale utslippene i Norge.

I Stortingsmelding nr. 21 (2004-2005) ble det varslet egne krav til NOx-utslipp fra skip i innenriksfart og fra fiskeflåten. Det ble også varslet nye krav til energianleggene på sokkelen og til deler av fastlandsindustrien. Mulig bruk av fleksible virkemidler på tvers av sektorer, som avgift og tredjepartstiltak, ble også varslet. Denne politikken fikk bred tilslutning ved Stortingets behandling av meldingen.

Tiltaksanalyse for NOx bygger på tidligere utredninger fra Oljedirektoratet, SFT og Sjøfartsdirektoratet, i tillegg til arbeider utført av Det Norske Veritas på oppdrag fra Miljøverndepartementet og SFT.

Les pressemeldingen fra Miljøverndepartementet: Kan redusere NOx-utslippene med 30 prosent før 2010


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009