Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Vulkansk skattejakt

26.09.2006 For 60 – 54 millioner år siden delte jordskorpen mellom Norge og Grønland seg. Store mengder lava og basalt veltet i tykke lag utover flere hundre kvadratkilometer av havbunnen og etterlot dagens geologer en drøy utfordring.

Tekst: Jan Stenløkk
Foto: Jan Stenløkk


Artikkelen er hentet fra Oljedirektoratets magasin Norsk sokkel nr. 2-2006

Artikkelen er hentet fra Oljedirektoratets magasin Norsk sokkel nr. 2-2006

I dag ligger disse eruptive bergartene hundrevis av meter under selve havbunnen. Hva de skjuler, vet vi lite om, for basalt er en svært kompakt bergart, og selv med dagens teknologi er det en stor utfordring å kunne ”se” gjennom basaltlagene. Men mange oljegeologer mener det kan ligge store verdier gjemt i petroleumsførende bergarter under de vulkanske lagene på sokkelen utenfor Midt-Norge.

Basaltlagene representerer en stor utfordring, men olje- og gassnasjonen Norge har ikke råd til å la være å kartlegge disse områdene, mener seniorgeolog Christian Magnus i Oljedirektoratet.

Derfor har OD sammen med bransjeforumet FORCE tatt initiativ til et prosjekt som skal forsøke å avdekke om det finnes skjulte skatter i dette spennende området. Målet er å skaffe seg så mye kunnskap om bergartene under de dype basaltlagene at de aktuelle områdene eventuelt kan bli attraktive for petroleumsvirksomhet.

Prosjektet startet i fjor med etableringen av en gruppe med representanter fra åtte oljeselskap, ledet av OD. I slutten av mars i år arrangerte gruppen et todagers arbeidsmøte i OD. Her deltok representanter fra hele petroleumsnæringen og fra de akademiske miljøene i Norge, Storbritannia, Færøyene og Danmark. Hensikten med samlingen var å skape en felles forståelse av utviklingen av de vulkanske avsetningene på norsk sokkel.

I fase to av prosjektet skal det arbeides videre med geofysiske og geologiske problemstillinger. En ny arbeidsgruppe er etablert, og det er fremmet forslag om at OD også skal lede denne gruppen. Selskapene som deltar, forplikter seg til å stille både kapital, ekspertise og menneskelige ressurser til disposisjon.

Arbeidsgruppen diskuterer nå hva som må til for å øke kunnskapen om det området som geologene kaller ”sub-basalt”; det som ligger under basalten.

Kunnskapen kan skaffes til veie på flere måter – ved nytolking av seismikk som allerede er samlet inn i de aktuelle områdene, ved å samle inn ny seismikk eller ved å gjennomføre vitenskaplige boringer, forteller Christian Magnus.

Det er aktuelt for FORCE-gruppen å samarbeide med det akademiske miljøet for å forsøke å få til en boring gjennom basalten. Dette vil muligens kunne gjøres i samarbeid med IODP (Integrated Ocean Drilling Program)

Det er også av interesse å finne ut hvor tykke lagene av basalt er. Den vulkanske aktiviteten som fulgte i kjølvannet av åpningen av jordskorpen mellom Norge og Grønland, foregikk over mange millioner år. Derfor snakker vi ikke bare om ett lag med basalt, men om mange lag av ulik tykkelse, sier Christian Magnus.

Også på færøysk sokkel finnes tykke lag av eruptive bergarter. Færøyske myndigheter har lyst ut to konsesjonsrunder i havområder med denne type geologi. Interessen har vært stor, blant annet har Statoil søkt om areal til utforskning. I løpet av kort tid skal det bores to til tre letebrønner i de tildelte områdene. Både geologisk og økonomisk knytter det seg stor interesse til disse boringene.

Fakta
FORCE (Forum for reservoir characterisation, reservoir engineering and exploration) er et samarbeidsforum for oljeselskapene som arbeider med leting og økt utvinning på norsk kontinentalsokkel. Oljedirektoratet har sekretariatet og Norges Forskningsråd deltar som observatør. FORCE arbeider for å kvalifisere flere metoder og teknikker for økt utvinning. Forumet skal også stimulere til industrisamarbeid for å bedre leteeffektiviteten og påliteligheten i ressursestimeringen på norsk kontinentalsokkel. (www.force.org)

Oppdatert: 11.12.2009