Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Ikke bare å bore

20.12.2007 Boreeffektiviteten på norsk sokkel er kraftig redusert de siste årene. Brønnene er mer komplekse, og industrien har ikke vært flinke nok til å vurdere kompleksitet og risiko, ifølge Morten Mauritzen i ExxonMobil.

tekst: Ina Gundersen

- Vi bruker mye mer tid på boring enn planlagt, sier Mauritzen og peker på en plansje som viser utviklingen i bore- effektiviteten på feltene der ExxonMobil er rettighetshaver.

Mauritzen er direktør for partneropererte felt på norsk sokkel i ExxonMobil. Han er bekymret over utviklingen i 2007:

For brønner på norsk sokkel der selskapet er rettighetshaver, har avviket mellom tiden som er brukt på boring og komplettering i forhold til forventet tidsbruk, gått kraftig opp. Det ble brukt over 50 prosent mer tid enn planlagt på de 17 brønnene ExxonMobil deltok i første halvår i år.

Omsatt til riggår betyr det at mens planen var å bruke 4,4 riggår, ble det brukt 6,8 – altså en overskridelse på 2,4. Dette tilsvarer ”tapt” boring av åtte-ti brønner eller et produksjonstap på opp mot 100.000 fat oljeekvivalenter per dag.

- Vi må erkjenne at boring og komplettering er blitt mer komplisert enn før – det gjør at vi må bli flinkere til å identifisere risiko, planlegge deretter og gjennomføre et program som tar hensyn til dette, sier han.

Vanskelige brønner
Brønnene er mer kompliserte enn de var for få år siden: De er lengre, dypere og bores ofte under høyt trykk og temperatur. I tillegg bores det mer i modne felt.

- I modne felt gir boring gjennom trykkavlastede soner en utfordring ved at reservoarforholdene er mer ustabile. Ved boring av flergrensbrønner stiller jeg spørsmål ved om vi er flinke nok til å foreta avveininger mellom brønnens kompleksitet og forventede tilleggsressurser. Kanskje vi enkelte ganger skulle boret kortere og enklere brønner slik at vi kunne frigi riggtid til nye boremål, sier han.

Den tekniske risikoforståelsen mener han har blitt dårligere – samtidig som teknologien ofte er utnyttet til det ytterste.

- Både hos leverandører og operatører er kompetanse blitt en begrensning. For hver brønnoperasjon er den totale erfaringen på riggen ofte mindre enn den var før: En større del av mannskapet er både yngre og mindre skolerte. I ettertid har vi sett for mange eksempler på at manglende teknisk risikoforståelse har forårsaket store operasjonelle problemer som kunne vært unngått. I verste fall har vi måttet plugge brønnen og bore et sidesteg, sier han.

Mauritzen påpeker at industrien i Norge må konkurrere globalt om kapital, rigger og utstyr. Riggene er opp mot 100 prosent utnyttet. Utstyret brukes tøffere og lengre, og det er lang leveringstid på deler.

- Summen av disse endringene og resultatene viser at vi ikke har vurdert den totale kompleksiteten og risikoen på en effektiv måte.

Erfaringsoverføring
På verdensbasis deltar ExxonMobil i mer enn 1000 brønner årlig. Av disse er over 80 prosent egenopererte. Mauritzen sier at selskapet i Norge bygger på denne erfaringen for å bedre resultatene:

- Vi kategoriserer risikoen for hver brønn som skal bores nøye slik at forståelsen for brønnens kompleksitet blir bedre. Kravene til gjennomgang av utstyr og boreprosedyrer er ekstra strenge for komplekse brønner – dette foregår på tvers av funksjoner. Det vil si at bore- og undergrunnsmiljøene må samarbeide tett for å få den samme risikoforståelsen før beslutningen tas. Detaljert ledelsesinvolvering på høyt nivå innenfor de ulike disipliner er vesentlig.

- Og vi kan vise til gode resultater. På norsk sokkel har vi siden 2002 boret på Ringhorne i Nordsjøen. Det har vi totalt sett ikke hatt noe avvik mellom faktisk brukt tid og budsjett, sier han.

Det er også avgjørende å ha en grundig gjennomgang og nyttevurdering før introduksjon av ny teknologi eller for hvert steg eksisterende teknologi ”strekkes”. For å sikre at rigger og ressurser blir bruk på de beste målene, er det viktig å prioritere mellom alle boremuligheter.

- Det er av stor betydning at selskapene har effektive prosesser for raskt å identifisere og iverksette beste praksis på tvers av opera­sjoner og landegrenser. I tillegg må de sørge for erfaringsutveksling mellom organisasjoner og fagmiljøer. Vår sentrale boregruppe i Houston har en nøkkelrolle med å tilrettelegge for dette hos oss. Det innebærer for eksempel at det er kort vei fra Malaysia til Norge, sier Mauritzen.

Her kan du lese mer om noen av utfordringene og hvordan de kan løses:

 

Oppdatert: 04.09.2009