Kartlegger havet

15.06.2007 Oljedirektoratets datagrunnlag brukes for å få bedre kunnskap om norske kyst- og havområder.

Miljøarbeid er en viktig del av ODs oppgaver. Derfor deltar direktoratet i forskningsprogrammene Mareano og Seapop som har til hensikt å øke kunnskapsgrunnlaget om havet. I tråd med forvaltningsplanen skal kunnskapen, blant annet om bunnforhold og sjøfugl i områdene Troms II og Nordland VII, styrkes. Seapop skal kartlegge sjøfugl, blant annet i områdene Lofoten og Vesterålen, mens Mareano i første omgang skal prioritere kartlegging av bunnforholdene i de samme områdene.

Solstjerne, sei og Lundefugl

OD bidrar med data
Mareano har til hensikt å fremskaffe og fremme kunnskap om landskap, miljø og ressurser under havoverflaten.

Kunnskapen om havbunnen utenfor det norske fastlandet er i dag mangelfull – selv om det er her viktige deler av Norges økonomiske ressurser befinner seg.

Mareano er opprettet for å rette på dette og være en portal til kunnskap om det marine miljø. Informasjonen er tilgjengelig for alle interesserte, blant annet gjennom en internettportal, sier Jan Stenløkk, geolog i OD. Sammen med kollega Jørgen Bratting er han ODs representant i dette arbeidet. -

Havområdene skal kartlegges i forhold til havstrømmer, gyteplasser, topografi og havbunnsbiologi. Dette dreier seg om enormt store områder der det må gjøres fysiske målinger. OD har hittil bidratt blant annet med dybdedata fra seismiske undersøkelser, sier Stenløkk.

Mareano er et samarbeid mellom en rekke institusjoner. I tillegg til OD deltar Norges geologiske undersøkelse, Hav- forskningsinstituttet, Statens kartverk sjø, Forsvarets forskningsinstitutt, Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning, Norsk Polarinstitutt og Fiskeridirektoratet.

Hovedmålene er å kartlegge dybdeforhold, biologisk mangfold, basiskartlegge forurensning og lage geologiske havbunnskart.

ODs rolle i Mareano er å delta med petroleumsrelaterte data om felt, utvinningstillatelser og seismiske kart. Disse ligger på ODs webside www.npd.no og blir i tillegg gjort tilgjengelige via Mareanos webside, ifølge Stenløkk. Mareano gir oversikt og er tilgjengelig for alle, noe som er i tråd med ODs tradisjon for åpen og tilgjengelig faktainformasjon.

I tillegg vil OD være pådriver for andre relevante kartdata, for eksempel om fiskerier og prioritere relevante områder sett fra petroleumssektoren. Vi skal dessuten være med i et nettverk med andre fag og institusjoner, sier Stenløkk.

Overvåker sjøfugl
Forvaltningsplanen sier også at kunnskapen om sjøfugl skal økes. Seapop (Seabird Population Management and Petroleum Operations) er en del av en større, nasjonal sjøfuglkartlegging. Programmet er finansiert av Olje- industriens­­ landsforening, Miljøvern­departementet og Olje- og energidepartementet (OED) og administreres av Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) i samarbeid med Norsk Polar­insti­tutt. OD følger opp på vegne av OED.

Vi trenger mer kunnskap om bestanden av sjøfugl og svingninger i bestanden. Målet er å få til en langsikti overvåkning av bestandene. Sjøfugl er en økologisk nøkkelgruppe fordi fuglene trekker næring inn på land, spiser fisk og er på toppen av næringskjeden, sier Stenløkk og fortsetter:

Det siste betyr at eventuelle forekomster av miljøgift hoper seg opp i fuglene. Et annet forhold er at dersom fiskebestanden reduseres, vil det ha konsekvenser for bestanden av sjøfugl. Økt kunnskap om naturlige svingninger i fuglebestanden gjør det også mulig å få mer kunnskap om effekten av et eventuelt oljespill, sier han.


 

Oppdatert: 11.12.2009