Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Nye selskaper finkjemmer sokkelen

07.05.2007 Nye og flere selskaper skal sørge for bedre utvinning av olje og gass på norsk sokkel. Etter store tildelinger de siste årene, er en del av selskapene i ferd med å starte leteboring.

Tekst: Ina Gundersen. Foto: Jan Inge Haga

Energi, konsentrasjon, innsatsvilje og iver preger treningsøktene i Stavanger Turnforening.

Energi, konsentrasjon, innsatsvilje og iver preger treningsøktene i Stavanger Turnforening. De samme drivkreftene preger de nye aktørene på norsk kontinentalsokkel.

Aktørbildet på norsk kontinentalsokkel er betydelig endret de siste årene ved at mange små og mellomstore selskaper er kommet til.

- De to neste årene blir spennende. Det tar som regel minst to-tre år fra tildeling til borestart. I løpet av 2007 blir resultatet av den nye politikken synlig for fullt. Framover vil vi se om de nye aktørene bidrar til å ta ut ressurspotensialet, sier Bente Nyland, direktør i Oljedirektoratet.

- I utgangspunktet er vurderingen at med bare store selskaper på norsk sokkel, vil muligheter i modne områder kunne gå tapt, fordi de store selskapene er mest opptatt av å gjøre store funn. De siste årene har det vært for lite leting. Ved å få inn flere og mindre aktører, vil vi i større grad sikre tidskritiske og middelstore ressurser. Vi ønsker oss først og fremst uavhengige og mellomstore selskaper med kompetanse og kapital. Det er viktig at aktørene kan utfordre hverandre både med ulike innfallvinkler og spisskompetanse, sier Nyland.

Store runder
På britisk sokkel er det flere mellomstore selskaper som ikke har vært representert på norsk sokkel. Dette dreier seg om selskaper som både har bidratt til ny aktivitet og verdiskaping. Norske myndigheter har arbeidet for å få disse selskapene til å etablere seg her for å øke aktiviteten på sokkelen.

Sissel Eriksen, sjefingeniør i Oljedirektoratet, utdyper:
- Vanligvis følger leteaktiviteten oljeprisen. De siste årene har ikke dette skjedd i samme grad som tidligere. Lav leteaktivitet og, som følge av det, få funn, har medført at det ikke har vært mulig å erstatte produksjonen, sier hun.

Norske myndigheter har satt i gang ulike tiltak som har vært svært vellykkede. Blant annet er det gjennomført flere og store konsesjonsrunder med rekordmange tildelinger.

- Ordningen med å prekvalifisere nye selskaper har gitt forutsigbarhet. Skattesystemet er tilpasset slik at det er enklere for nye selskaper å etablere seg. Samtidig har myndighetene lagt press på eksisterende aktører for at de skal levere tilbake areal de ikke utnytter. Selskapene har også fått strengere krav til arbeidsprogram. Dette bidrar til raskere utforskning, og vi unngår at areal blir liggende brakk, sier Eriksen.

Antall selskaper som er prekvalifisert gir en pekepinn på den store interessen for norsk sokkel: Siden år 2000 er 42 nye selskaper prekvalifisert for norsk sokkel.

Stadig større TFO
Ordningen med TFO (Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder) har økt i omfang hvert år siden starten i 2003, både i antall søkere, utvinningstillatelser og tildelt areal. Bente Nyland mener at de nye selskapene har satt fokus på områder som tidligere ikke har fått nok oppmerksomhet:

- Dessuten er det økt konkurranse om arealene. Det er stort potensial for å påvise mindre, infrastrukturnære ressurser i de modne delene av Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Dette forklarer den store interessen for å lete i disse områdene, sier hun.

I tildelingen blir det satt vilkår om rask utforskning og framdrift i arbeidet mot innlevering av plan for utbygging og drift for mulige ressurser i de ulike tillatelsene.

- Hensikten er å få en effektiv utforsking etter olje og gass i de modne områdene på sokkelen. Dette er viktig for å utnytte kapasiteten på eksisterende og planlagte produksjons- og transportinnretninger, sier Nyland.

Økt omsetning
De siste årene har kjøp og salg av eierandeler på sokkelen økt kraftig – fra ca 10 transaksjoner i 1990 til et nivå på ca 60-70 i året. Fra 1999 til 2005 var antall transaksjoner totalt 388. Av disse sto nykommerne på sokkelen for nesten 30 prosent. Nykommerne gir altså økt konkurranse, også om areal.

Sissel Eriksen understreker imidlertid at det nye aktørbildet byr på utfordringer:

-Noen operatører er uerfarne. Sammensetningen av rettighetshavere i utvinningstillatelsene er mer kompleks enn før, det fører til økt ressursbruk i forvaltningen. Dessuten er økte kostnader og knapphet på rigger og kompetanse en utfordring for alle.


Prekvalifisering:
Ordningen ble innført for å gi selskapene et tilbud om evaluering av egnethet for deltakelse på norsk kontinentalsokkel.  Flere av selskapene har fått utvinningstillatelser. I TFO (Tildeling i forhåndsdefinerte områder)  2003 gikk 15 av 34 tildelinger til nye aktører, i TFO 2004 var andelen 38 av 79, i TFO 2005 fikk de nye aktørene 52 av 74 utvinningstillatelser, og i 2006 var andelen 79 av 122.

Skattesystemet
Petroleumsskatteloven ble endret i 2004. Etter endringene kan olje- og gassutvinningsselskaper som ikke er i skatteposisjon - det vil si at de ikke har inntekter - kreve at staten betaler tilbake skatteverdien, det vil si 78 prosent av letekostnadene.

Arbeidsprogram
Ved tildeling av utvinningstillatelser på norsk sokkel forplikter selskapene seg til å gjennomføre utforskning av det tildelte areal.

Arealavgift
Petroleumsforskriftens regler om arealavgift ble endret fra og med 1. januar 2007.  Etter det nye regelverket er hovedregelen at det ikke skal betales arealavgift for områder med leting og produksjon, mens områder uten aktivitet vil få høyere avgift enn tidligere

 

Oppdatert: 11.12.2009