Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Olje smører utviklingen i nord

25.01.2007 Olje og gass kan bli motoren i utviklingen i nord, mener Jarle Aarbakke. Han leder regjeringens ekspertutvalg for nordområdene.

tekst: Ina Gundersen

Jarle Aarbakke, til daglig rektor ved Universitetet i Tromsø, mener det er en stor utfordring å bidra til målet om en langsiktig og helhetlig forvaltning av nordområdene.

- Arbeidet krever samkjøring av naturgitte og menneskelige ressurser. For å få til en slik satsing, må alle de 18 departementene i Norge samarbeide. Et slikt arbeid er aldri tidligere blitt gjort, sier han.
 
I utvalgets mandat heter det: "Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Regjeringen vil legge en bred tilnærming til grunn for sitt arbeid på dette felt. Den vil bidra til å mobilisere kunnskap, kompetanse og ekspertise i Nord-Norge og i miljøer ellers i landet og internasjonalt som arbeider med nordområdespørsmål. Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene skal gi innspill til utformingen av en slik helhetlig norsk nordområdepolitikk."

- Vi er et norsk utvalg og vil arbeide med det vi har kontroll over i eget land. I tillegg legger vi opp til bilateralt og multilateralt samarbeid med de øvrige landene i nordområdene, særlig med Russland, sier Aarbakke.   

Næringsutvikling
Utvalget startet arbeidet i januar 2006, og etter to år skal utvalgets mandat og sammensetning evalueres. Utvalget har 14 medlemmer, utpekt av Utenriksdepartementet. De representerer ulike interesser og fagfelt i nordområdene. Aarbakke påpeker at en viktig del av arbeidet dreier seg om næringsutvikling.

- Hittil har vi benyttet tiden på å innhente informasjon og lytte til fagfolk om temaer knyttet til olje og gass: leting, prosessering og videreutvikling av teknologi. Samtidig har vi arbeidet med klima- og miljøaspektet, sier han.

Ett av medlemmene i utvalget er Bente Nyland, direktør i Oljedirektoratet:
- En viktig utfordring i forhold til nordområdene er petroleum. Min jobb i utvalget er blant annet å påpeke utfordringer med petroleumsvirksomhet i nordområdene. I Oljedirektoratet er mitt ansvarsområde å se på nye muligheter på norsk sokkel. Her er nordområdene viktig, sier Nyland.
Hun understreker at vi foreløpig har store hull i vår kunnskap om geologien og hvor det er olje og gass i nordområdene. Geologiske forhold tilsier at det vil finnes olje og gass i disse områdene, men at vi bare får vite dette ved å bore brønner. Så langt er bare Snøhvitfeltet kommersielt, mens Goliatfunnet er under vurdering.

Trenger arbeidsplasser
Aarbakke mener at satsing på olje og gass kan være en motor for næringsutviklingen i nord. Men for å sikre bosetting, er vi avhengige av næringer som gir lokale arbeidsplasser. Det innebærer et variert næringsliv: - Selv om oljeindustrien gir mange arbeidsplasser i utbyggingsfasen, er ikke driften svært arbeidskrevende. Andre næringer kan gi flere arbeidsplasser, sier han.
Derfor ser utvalget på næringer som landbruk, fiske, havbruk og reindrift i kombinasjon med reiseliv.
- Dette vil kunne gi mange arbeidsplasser og bidra til å opprettholde kulturlandskapet, sier Aarbakke.

Utvalget arbeider også med å gi innspill til tiltak som kan iverksettes med midler fra Barents 2020. Barents 2020 er en langsiktig og tverrsektoriell satsing på forsk­ning og utvikling i nord som skal befeste Norge som den sentrale forvalter av kunnskap og kompetanse i nordområdene.

Oppdatert: 04.09.2009