Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Oppstart av seismikkinnsamling

15.06.2007 Oljedirektoratet starter innsamling av 2D-seismikk i Nordland VII og Troms II utenfor Lofoten og Vesterålen rundt den 29. juni 2007.

Det er seismikkselskapet Fugro-Geoteam AS som skal utføre oppdraget på vegne av Staten ved Oljedirektoratet – og innsamlingen skal avsluttes 18. juli – i god tid før årets andre periode med blåkveitefiske starter i månedsskiftet juli/august. Siden det i denne perioden ikke er mulig å samle inn all den seismikken som er planlagt for 2007, vil myndighetene samle inn resterende data til høsten etter avklaring med fiskerimyndighetene og fiskernes organisasjoner om tidspunkt.

Bakgrunn for innsamlingen
Da Stortinget vedtok forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten våren 2006, ble det samtidig besluttet at Oljedirektoratet skulle samle inn seismikk i områdene Nordland VII og Troms II. Hensikten er å øke kunnskapen om mulige petroleumsforekomster på kontinentalsokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen. I områdene som omfattes av forvaltningsplanen, ble det i tillegg vedtatt å øke kunnskapen om sjøfugl gjennom programmet Seapop og om havbunnen gjennom programmet Mareano. Informasjon fra disse tre innsamlingsprogrammene skal være med og danne grunnlaget når Stortinget skal vurdere forvaltningsplanen på nytt i 2010.

Høsten 2006 ble det bevilget 70 millioner kroner til ODs seismikkinnsamling. OD regner med at det også vil bli bevilget penger til innsamling av seismikk i Nordland VII og Troms II i statsbudsjettene for 2008 og 2009.

Kart over området

 


Samarbeid med fiskernes organisasjoner
Det har hele tiden vært en klar forutsetning fra ODs side at den seismiske undersøkelsen skal foregå i dialog med fiskernes organisasjoner for at aktiviteten skal kunne skje med minst mulig innvirkning på annen virksomhet. Høsten 2006 var OD i møte med Fiskeridirektoratet, og i andre halvdel av februar var representanter fra OD i møter med Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskerlag for å finne den gunstigste perioden for innsamling. Det ble i disse møtene understreket, både fra Fiskeridirektoratet og fiskernes organisasjoner, at perioden mellom blåkveitefisket i juni og blåkveitefisket i august var å foretrekke.

I planleggingen av innsamlingen i sommer har OD forholdt seg til dette. Det er stor etterspørsel etter seismiske fartøy for tiden. Derfor har det tatt tid å få på plass en avtale om seismisk fartøy.

På grunn av vanskelighetene med å skaffe fartøy til seismikkinnsamlingen, blir det nødvendig å gjennomføre den i to perioder, fra 29. juni til 18. juli, og i en ny omgang senere på året.

I tiden etter møtene i februar, har OD jevnlig informert fiskernes organisasjoner om framdriften i arbeidet. Alle seismiske fartøy som er aktive på norsk sokkel skal ha fiskerisakkyndig om bord. OD har bedt om anbefaling fra fiskerorganisasjonene i forbindelse med utvelgelse av fiskerisakkyndig, og det er besluttet at det skal det være to fiskerisakkyndige om bord under toktet. I tillegg til seismikkfartøyet M/V Geo Arctic som står for datainnsamlingen, skal en mindre følgebåt, M/V Kvitebjørn, delta på toktet.

I slutten av uke 25 drar representanter fra OD til Lofoten og Vesterålen for å informere medlemmene i Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskerlag om seismikkinnsamlingen.

 

Hva er 2D-seismikk?
2D-seismikk (todimensjonal seismikk) samles inn ved hjelp av en lang lyttekabel som slepes etter det seismiske fartøyet. En luftkanon genererer lydbølger som går gjennom vannmassene og ned i havbunnen. Lydbølgene reflekteres når de treffer ulike bergarter i undergrunnen. Disse refleksjonene fanges opp av lyttekabelen som slepes etter seismikkfartøyet. Signalene fra lyttekabelen prosesseres til data som kan tolkes av geologer og geofysikere. De seismiske dataene er sentrale for å kartlegge undergrunnen i et område.


Kontakt i OD: Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

Oppdatert: 11.12.2009