Sokkelåret 2006

05.01.2007 Pressemelding 1/2007. Gassproduksjonen på norsk sokkel i 2006 var rekordhøy, men oljeproduksjonen ble lavere enn antatt. Det ble påbegynt 26 letebrønner i 2006, det er dobbelt så mange som året før, men det er bare gjort fire funn. Ellers er sokkelen preget av riggmangel og prisøkning. Sokkelåret 2006 inneholder fakta fra året som gikk og utsikter for kommende fem-årsperiode.

Petroleumsproduksjon
Det ble produsert i alt 248 millioner Sm3 salgbare oljeekvivalenter (o.e.) i 2006. Dette er 16 millioner Sm3 o.e. mindre enn rekordåret 2004. Totalproduksjonen av petroleum i 2007 antas å bli i overkant av 240 millioner Sm3 o.e.

Aktivitetsnivået
Investeringer for 2006 er anslått til 85 milliarder 2006-kroner eksklusiv letekostnader. Dette er 2,5 milliarder (tre prosent) mer enn prognosert våren 2006. For 2007 er investeringene, eksklusiv letekostnader, anslått til 82 milliarder 2006 kroner. I tillegg anslås det at det vil benyttes 23 milliarder kroner i forbindelse med leting.

Nye felt
Ett nytt felt er satt i produksjon i løpet av året; Ringehorne Øst. I 2007 forventes det at ytterligere sju nye felt vil komme i produksjon; Alvheim, Blane, Enoch, Ormen Lange, Volve, Snøhvit og Vilje.


Utbygginger
I løpet av 2006 ble 3 planer for utbygging og drift (PUD) og planer for anlegg og drift godkjent. I tillegg ble søknad om tre PUD-fritak godkjent. I 2007 forventes det at om lag 8 PUD for utbygging av funn vil bli oversendt myndighetene. I tillegg til disse forventes det innsending av endret PUD for flere felt i drift. Gjenåpning av nedstengte felt kan også aktualiseres.

Nye aktører
I alt 16 selskap ble i løpet av 2006 prekvalifisert som rettighetshaver eller operatør på norsk kontinentalsokkel. Ved årsskiftet var ytterligere 13 selskap under vurdering.

Leting
Det ble påbegynt 26 letebrønner i 2006. Av disse er 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner.  Det er gjort fire nye funn. Antallet letebrønner er doblet i forhold til 2005. Det er likevel boret færre brønner enn det som var planlagt, og dette skyldes i hovedsak mangel på borerigger.

Stabile ressurser
Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2006. Det har vært begrenset tilfang av nye ressurser fra leting og nullvekst med hensyn på brutto reserver.

Datainnsamling i Nordland VII og Troms II
OD skal i 2007 bruke 70 millioner kroner på innsamling av geofysiske data i Lofoten og Barentshavet. Stortinget ga i 2006 OD i oppdrag å samle inn data i Nordland VII og Troms II da Forvaltningsplanen (helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten) ble behandlet. Innsamlingen skal skje i løpet av sommerhalvåret.

E-drift er framleis ei satsing
Petroleumsnæringa er godt i gang med å ta i bruk e-drift. Oljedirektoratet vil framleis satse på e-driftforum og vere ein pådrivar der det er for lite aktivitet.

Nye grenser for norsk sokkel
I løpet av 2007 vil FN fastsette nye yttergrenser for norsk kontinentalsokkel. Dersom Norge vinner fram med sitt syn, vil norsk sokkel bli ca 250 000 kvadratkilometer større enn den er i dag. Det er OD som har samlet inn data som ligger til grunn for forslaget til nye sokkelgrenser.

Oppdatert: 04.09.2009