Sokkelåret 2006 - Ressursregnskapet (foreløpige tall per 31.12.2006)

05.01.2007 Det er ingen vesentlig endring i det totale anslaget for petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel per 31.12.2006. Anslaget er på 13 GSm3 o.e. Regnskapet viser et begrenset tilfang av nye ressurser fra leting og nullvekst med hensyn til brutto reserver. Det er sågar en liten nedjustering av brutto oljereserver (-16 Msm3). På den positive siden er det registrert modning av en rekke prosjekter samt igangsetting av nye prosjekter på felt.Fordeling av petroleumsressursene etter modenhet per 31.12.2006

4,6 GSm3 oljeekvivalenter (milliarder Sm3 o.e) er produsert per 31.12.2006. 49 funn og nær 300 prosjekter for økt utvinning sammen med vedtatte prosjekter gir en portefølje på 5,2 GSm3 o.e. gjenværende, påviste ressurser.

Det har i 2006 kun vært en liten økning i brutto petroleumsreserver, til tross for reserveøkning på flere felt samt modning fra ressurser til reserver. Den største økningen i reserver er på feltene Sleipner Vest, Ekofisk og Yme. Den største reduksjonen i petroleumsreserver er på feltene Åsgard, Valhall og Kristin.

Brutto oljereserver er i løpet av året redusert med 16 MSm3. Av myndighetenes nye målsetning om å modne fram 800 MSm3 olje som reserver innen 2015, ble 155 MSm3 olje (eller nesten 1 milliard fat) bokført som nye reserver i 2005. Årets regnskap fører til en reduksjon av oppnådd reservetilvekst med 16 MSm3.Årlig, brutto reservetilvekst olje 1980 - 2006

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009