Sokkelåret 2006 - Petroleumsproduksjon

05.01.2007 Det ble produsert i alt 248 millioner Sm³ salgbare oljeekvivalenter (o.e.) i 2006. Dette er 16 millioner Sm³ o.e. mindre enn rekordåret 2004. Ett nytt felt er satt i produksjon i løpet av året; Ringehorne Øst. I 2007 forventes det at ytterligere sju nye felt vil komme i produksjon; Alvheim, Blane, Enoch, Ormen Lange, Snøhvit, Vilje og Volve.

Totalproduksjonen av petroleum i 2007 antas å bli i overkant av 240 millioner Sm³ o.e. Produksjonen forventes deretter å nå en topp i 2009 på over 260 millioner Sm³ o.e. I femårsperioden fram til 2011 forventes det å bli produsert 1 290 millioner Sm³ o.e.. Dette er omlag samme volum som ble produsert i femårsperioden 2002 - 2006. Gassandelen av det totale petroleumssalget er forventet å øke fra 35 prosent i 2006 til 45 prosent i 2011.


Figur 1) Faktisk og prognosert salg av petroleum


2006 ble et rekordår for gassavsetningen fra sokkelen. Det ble i 2006 solgt om lag 87 milliarder Sm³ gass; en økning på 2,2 milliarder i forhold til 2005 (+ 2,5 prosent). Gassalget er forventet å øke til over 90 mrd Sm³ i 2007. Også i årene fremover er det forventet at produksjonen av salgbar gass vil stige.


Figur 2) Faktisk og prognosert gassalg

Produksjonen av olje var den laveste siden 1993/1994. Det ble produsert 136,7 millioner Sm³ i 2006 (2,36 millioner fat per dag) mot 148,1 millioner (2,55 millioner fat per dag) året før. 48 felt bidro til oljeproduksjonen i 2006. 40 av disse er av platå. Det er viktig for oljeproduksjonen på norsk sokkel at det fortsatt satses på boring av nye produksjonsbrønner og andre tiltak for økt utvinning.

Oljeproduksjonen for 2006 var 2,9 prosent lavere enn ODs anslag utarbeidet høsten 2005. En vesentlig årsak til dette var at væskeproduksjonen fra Åsgard, Mikkel og Kristin ble solgt som kondensat helt fram til september. Total væskeproduksjon i 2006, som utgjorde 161 millioner Sm3 o.e. (2,8 millioner fat per dag) var i henhold til prognosen. 

OD utarbeider prognoser med et 80-prosentkonfidensintervall. Det vil si at det er 10 prosent sannsynlighet for at produksjonen blir lavere enn lavt anslag og 10 prosent sannsynlighet for at produksjon blir høyere enn høyt anslag.

For 2007 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen vil bli noe lavere enn i 2006, 129 millioner Sm³ (2,2 millioner fat per dag). Usikkerheten i 2007 er anslått til å være +/- 13 prosent. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, tidspunkt for oppstart av nye prosjekt og regulariteten på feltene i drift.

For 2007 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis seks millioner Sm³ og ni millioner tonn. Total væskeproduksjon er derfor anslått til 150 millioner Sm3 o.e. (2,6 millioner fat o.e. per dag).


Figur 3) Usikkerhet i fremtidig oljeproduksjon

I perioden 2007 - 2011 forventes det noe redusert oljeproduksjon i forhold til forrige fem-årsperiode, i alt 625 millioner Sm³ olje blir anslått produsert. Dette er 160 millioner Sm³ mindre enn i forrige femårsperiode. Mer enn 99 prosent av oljeproduksjonen forventes å komme fra felt i drift eller felt vedtatt utbygd. Dette inkluderer tiltak for økt uvinning på de samme feltene.

Figur 4) Oljeproduksjon 2000 - 2011 fordelt på modenhet

Oppdatert: 04.09.2009