Sokkelåret 2006 - Leteaktiviteten

05.01.2007 Det er påbegynt 26 letebrønner i 2006. Av disse er 18 undersøkelsesbrønner og åtte aavgrensningsbrønner.  Det er avsluttet 23 letebrønner. Antallet letebrønner er doblet i forhold til 2005. Det er likevel boret færre brønner enn det som var planlagt, og dette skyldes i hovedsak mangel på borerigger.

Det er gjort fire nye funn i 2006. Det største funnet er gjort av Eni i Barentshavet i brønn 7122/7-3 under Goliatfunnet.  I tillegg til å avgrense selve funnet ble brønnen fordypet og det ble funnet olje i Kobbeformasjonen i bergarter av midtre trias alder. Funnet i Kobbeformasjonen vurderes som positivt ettersom det påviste et petroleumspotensial som tidligere ikke er bekreftet i denne delen av Hammerfestbassenget. Funnet ble ytterligere avgrenset med brønn 7133/7-4 som påviste både gass og olje i Kobbeformasjonen. I denne brønnen ble det i tillegg gjort et nytt mindre oljefunn i et dypere boremål i Klappmysformasjon av trias alder. Det er ikke boret tidligere i dette nivået i denne delen av Barentshavet.

I tillegg har Statoil gjort to mindre funn i bergarter av jura alder. I brønn 6608/10-11 i Norneområdet i Norskehavet er det gjort et mindre gassfunn, mens det i Nordsjøen er gjort et mindre oljefunn i brønn 34/10-49 S. Funnet ligger i Gullfaksområdet.

Selv om antallet nye funn ikke helt har svart til forventningene, har flere brønner som er boret for å avgrense gamle funn gitt positive resultater.  I Barentshavet gjelder dette for Statoil i avgrensningsbrønn 7122/6-2 på Tornerosefunnet ca 60 km øst for Snøhvitfeltet. Tornerose er et gammelt funn i bergarter av trias alder.

 I Norskehavet har Statoil i avgrensningsbrønn 6507/11-8 fått bekreftet utbredelsen av Morvinfunnet som ble påvist i 2001. Dette er et oljefunn i bergarter av jura alder jura som ligger 8 km vest for Åsgardfeltet.

I den nordlige delen av Nordsjøen har Hydro i avgrensningsbrønn 35/11-14  påvist tilleggsressurser til Asterofunnet som ble gjort i 2005. Funnet ligger i et område i nordlige delen av Nordsjøen hvor det er planlagt nye utbygginger.  Det er også boret en avgrensnings-brønn i Gullfaksområdet av Statoil på det gamle funnet 34/10-23 Valemon. Det ble her påvist hydrokarboner i bergarter av jura alder. I tillegg har Statoil nord for Sleipnerområdet avgrenset det gamle olje- og gassfunnet 15/3-1 Gudrun. Brønnen ble testet og har gitt viktig informasjon om funnets reservoaregenskaper.  

I den sørlige delen av Nordsjøen har Talisman boret to avgrensningsbrønner. Brønn 15/5-16 S har påvist tilleggsressurser av gass til funnet 15/12-12 Rev som Talisman har planer om å bygge ut. Vest for Ulafeltet har brønn 7/8-5 S avgrenset funnet 7/8-3 Krabbe i jura bergarter som ble påvist i 1983 av Conoco. En utbygging blir nå vurdert i forbindelse med det nå nedstengte Mimefeltet hvor Hydro tidligere var operatør.

Det pågår for tiden aktivitet i seks letebrønner. I Barentshavet borer Eni undersøkelsesbrønn 7122/7-A på Goliatfunnet. I Norskehavet bores det tre undersøkelsesbrønner. Disse er Shell sin boring 6406/6-2 på Onyx W prospektet, Total sin boring 6406/8-2 på Hansprospektet og Hydro sin boring 6507/11-7 på Zitaprospektet.  I Nordsjøen pågår det aktivitet i to letebrønner. Statoil borer undersøkelsesbrønn 16/4-4 på et prospekt av paleocene alder i Sleipnerområdet, mens Talisman i sørlig del av Nordsjøen avgrenser Revfunnet med brønn 15/12-17.
 
Leteaktiviteten i 2006 har tatt seg opp i forhold til fjoråret. Men fremdeles er det mangel på leterigger. Dette vil legge begrensninger på leteaktiviteten også i 2007. Med bakgrunn i dette forventer OD at det i 2007 vil bli påbegynt rundt 30 letebrønner. Flere av disse vil bli boret for å følge opp forpliktelsene i de siste års tildelinger i forhåndsdefinerte områder.


Oppdatert: 04.09.2009