Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelen krever innsats

20.12.2007 Felt i produksjon på norsk sokkel vil i mange år fremover være svært viktige for verdiskapingen fra petroleumsnæringen. Men en positiv utvikling kommer ikke av seg selv.

Tekst: Torsten Bertelsen

Først rundt 2025 vil petroleumsressurser fra prospekter, funn og felt som ennå ikke er satt i drift få større betydning enn produksjon fra dagens felt, ifølge prognosene. De rekordhøye prisene på olje og gass fører til eventyrlige inntekter til det norske samfunnet og petroleumsnæringen.

Produksjonen faller
Malurten i begeret er at norsk sokkel opplever et fall i oljeproduksjonen som er raskere enn det selskapene tidligere har antatt. I et historisk perspektiv kan en noe forenklet si at oljeselskapene på norsk sokkel var for pessimistiske da oljeproduksjonen økte opp mot platå. De siste årene, når sentrale felt har gått av platå, har de generelt vært for optimistiske. Et sterkere fall i oljeproduksjonen enn antatt finner vi også i andre oljeprovinser. På britisk sokkel – som har nådd en større grad av modenhet enn norsk sokkel – har også tidligere prognoser vist seg å være for optimistiske.

Dårligere reservoaregenskaper enn antatt og forsinkelser i oppstarten av nye felt nevnes i Storbritannia som viktige årsaker til nedjusteringen. Lignende årsaker ligger til grunn for produksjonsbortfallet på norsk sokkel. ODs datagrunnlag avdekker også at selskapene ligger etter sine planer for boring av produksjons- og injeksjonsbrønner. Alle disse faktorene påvirker den totale oljeproduksjonen. Selskapene oppgir selv at brønner skrinlegges eller utsettes på grunn av mangel på fagfolk, utstyr og i enkelte tilfeller rigger. Hvis produksjonsnedgangen kan hentes inn igjen seinere, er det mindre grunn til bekymring. Mer alvorlig er det hvis manglende brønnarbeid fører til at reservoaregenskapene endres slik at ressurser blir liggende igjen i grunnen.

Økt aktivitet
Høyere olje- og gasspriser har gitt større aktivitet i petroleumsnæringen. Mange ansatte i oljenæringen og tilsluttede næringer har kunnet glede seg over solide lønnsøkninger. Konsekvensen for mange felt i produksjon er imidlertid en kraftig kostnadsøkning.

For mange felt i produksjon er imidlertid marginene i dag bedre enn tidligere. Selv med fallende produksjon overkompenserer de økte prisene på olje og gass for de økte kostnadene.

Detaljerte analyser av felt i produksjon viser også at det, selv i et høykostregime, er felt som makter å holde driftskostnadene tilnærmet konstant eller til og med greier å redusere dem. Til grunn for slike suksesshistorier ligger ofte et langsiktig arbeid som startet for flere år siden og som nå har gjort feltene mindre sårbare for kapasitetsbegrensninger og økte kostnader.

OD har lenge pekt på verdipotensialet knyttet til integrerte operasjoner som et viktig tiltak for å øke ressursuttaket og verdiskapingen.

Usikkerheten rundt de framtidige olje- og gassprisene synes i dag å være enda større enn for få år siden, da prisene var lave. Den gang kunne prisene bare gå én vei, mens det i dag er rom for betydelige bevegelser i begge retninger. Meningene om framtidig prisutvikling er delte. IEA mener at oljeprisene i framtiden ikke vil gå så lavt som ned mot 20-30 dollar fatet igjen og antar en snittpris på 65 dollar fatet på lang sikt. Denne optimismen deles ikke nødvendigvis av alle oljeselskap. Prisusikkerheten kan føre til at langsiktige investeringer legges på is. Uteblir de nødvendige langsiktige investeringene på norsk sokkel, kan nedturen bli brattere enn strengt tatt nødvendig.


 
Dette er PIAF:

  • Oljedirektoratet (OD) og Olje- og energi- departementet (OED) samler hvert år inn store mengder data og informasjon fra alle felt i produksjon på norsk sokkel. Dette blir blant annet brukt til å analysere tilstanden på feltene.
  • Ideen bak PIAF – prestasjonsindikatorana- lyse for felt – er å systematisere denne informasjon på en ny måte. PIAF-modellen er basert på eksisterende rapporteringer fra operatørselskapene (tall fra revidert na- sjonalbudsjett (RNB) og årlig statusrapport).
  • OD sammenholder denne informasjonen årlig og rangerer feltene basert på et kriter- iesett som består av over 100 ulike indikat- orer. Indikatorene fanger opp både historikk og planer på kort og lengre sikt. Resultatene fra PIAF legges fram for operatørene på sokkelen.
  • Metoden hjelper myndighetene med å identi- fisere felt som har særskilte utfordringer slik at nødvendige tiltak kan settes i gang. I tillegg gir PIAF god innsikt i utfordringer på sokkelnivå.
  • Samlet gir dermed PIAF oversikt over feltporteføljen og utfordringer i næringen. Sammenstilling av data fra alle feltene viser bekymringsfulle tendenser: prosjektut- settelser, boreforsinkelser, mindre injeksjon enn forutsatt og lavere produksjon enn forventet.


Her kan du lese mer om noen av utfordringene og hvordan de kan løses:

Oppdatert: 04.09.2009