Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Verden tørster etter energi

17.12.2007 Kina blir verdens største forbruker av energi i løpet av de neste fem årene. Veksten i Kina og India er kraftig bidragsyter til at energietterspørselen vil fortsette å vokse med rundt 50 prosent fram til 2030, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

Tekst: Terje Sørenes, Foto: Øyvind Hagen, StatoilHydro

Den nye rapporten til IEA, World Energy Outlook 2007, ble utgitt i november og skisserer en enorm vekst i energietterspørselen, spesielt i Kina. Rapporten fra IEA utvikler scenarioer for verdens energietterspørsel og tilbud fram til 2030. Rapporten går i dybden når det gjelder utviklingen i Kina og India, som er de to landene der veksten i energiforbruket for tiden er høyest.

I rapporten går det fram at energietterspørselen i Kina vil vokse med hele 75 prosent fram til 2030, ifølge IEAs såkalte referanse-scenario. Dette gjør Kina til verdens største energiforbruker i løpet av de neste fem årene. Veksten i Kina er en kraftig bidragsyter til at verdens energietterspørsel vil fortsette å vokse med rundt 50 prosent fram til 2030.

Baseres på fossilt brensel
Det skal betydelige mengder ny energi til for å dekke denne etterspørselen. IEA mener at verdens energiforsyning fortsatt vil være basert på fossilt brensel, som kull, olje og gass, også i 2030. Fornybare energikilder vil bare utgjøre rundt 10 prosent av energiforsyningen i verden i 2030. Verden vil ha nok olje til å dekke etterspørselen fram til 2030.

Men det blir stadig mer utfordrende. I november gjorde det brasilianske statsoljeselskapet Petrobras et stort oljefunn i Brasil. Funnet har fått navnet Tupi. Det er vurdert til å være det største funnet i verden siden Kashagan på rundt 10,5 milliarder fat oljeekvivalenter i Kasakhstan i år 2000.

De utvinnbare olje- og gassressursene på Tupifunnet er beregnet å utgjøre mellom fem og åtte milliarder fat oljeekvivalenter. Dersom dette stemmer, vil total produksjon fra Tupifunnet tilsvare ett års forventet forbruk av olje i Kina når vi begynner å nærme oss 2030.

Basert på bare en brønn, er det imidlertid svært usikkert om de oppgitte ressursene på Tupifunnet er utvinnbare eller tilstedeværende. Til sammenligning har Ekofiskfeltet tilstedeværende ressurser på rundt 8,9 milliarder fat oljeekvivalenter. En stadig større del av oljeproduksjonen vil komme fra land som er med i OPEC. Produksjonen utenfor OPEC vil bare vokse litt fram til 2030. Størstedelen av økningen vil komme fra ikke-konvensjonelle oljeressurser – hovedsakelig fra oljesand i Canada. Selv om det vil komme betydelige nye konvensjonelle oljeressurser i produksjon fra land utenfor OPEC, er det usikkert om de er tilstrekkelig store til å erstatte nedgangen i produksjonen fra de etablerte feltene.

Ber om stabilisering av CO2
Ikke uventet fører denne veksten til betydelig økning i konsentrasjonen av CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren. Det vil igjen bidra til global temperatur­økning og til endringer i klimaet. I referanse-­scenarioet vil utslippene av energirelatert CO2 vokse med 57 prosent fram til 2030. USA, Kina, Russland og India bidrar med 75 prosent av disse utslippene. Kina overtar for USA som verdens største utslippsland av CO2 allerede i løpet av inneværende år, mens India kommer opp på tredjeplass rundt 2015. Ser vi på utslipp per hode i 2030, vil imidlertid kineserne bare slippe ut 40 prosent av det amerikanerne gjør og 75 prosent av gjennomsnittet i OECD-landene.

IEA bruker rapporten som en henstilling til verdens politikere. Dersom nivået på klimagasser skal stabiliseres uten at klimaet kommer ut av kontroll, må det drastiske tiltak til. Dette er skissert i det såkalte alternativ politikk-scenarioet. Her innføres det drastisk energieffektivisering i industrien, bygninger og i transportsektoren. Det vil si mer bruk av kjernekraft og fornybar energi i kraftsektoren og omfattende CO2-fangst og -lagring i kraftsektoren og i industrien. Byrået presiserer at det er nødvendig med en felles global politikk som skjer både raskt og kraftig dersom en slik stabilisering skal oppnås.


Indisk kvinne på mursteinsfabrikk

Økonomisk vekst og velstandsutvikling krever energi. Dette bildet er hentet fra en mursteinsfabrikk i India. Her foregår arbeidet fremdeles på gamlemåten - det vil si ved hjelp av håndkraft. Kvinnen bærer opptil 12 mursteiner om gangen – og arbeider 12-timersskift.

Oppdatert: 04.09.2009