Goliat til land eller i havet

06.01.2008 Goliat er den første utbyggingen av et oljefunn i Barentshavet. Valg av utbyggingsløsning vil kunne gi føringer for den videre utviklingen av området. OD følger prosessen nøye.

Tekst: Eldbjørg Vaage Melberg. Foto: Jan Inge Haga.

Møte om Goliatutbyggingen i kontorene til operatørselskapet ENI.

Møte om Goliatutbyggingen i kontorene til operatørselskapet ENI. ODs Goliatkoordinator Erik Abrahamsen sitter bak til høyre i grønn genser. Foran i bildet, Synnøve Skeie, også OD.


Ett av de viktige spørsmålene for befolkningen i Finnmark for tiden, er utbyggingen av oljefunnet Goliat. Skal funnet bygges ut til havs med et produksjonsskip eller plattform, eller skal oljen føres til en terminal på land?

Når operatøren for feltet, det italienske oljeselskapet ENI, og rettighetshaverne StatoilHydro og Det Norske Oljeselskap, legger fram en plan for utbygging og drift (PUD), er nettopp ilandføring eller en løsning i havet ett av de viktigste valgene. Til sjuende og sist er det lønnsomhetsvurderinger som vil ligge til grunn for selskapenes valg, mens innbyggerne i Finnmark er mest opptatt av lokale ringvirkninger.

Goliat er et godt eksempel på hvordan OD følger opp rettighetshaverne og utbyggingstillatelsene på norsk kontinentalsokkel. Når et funn skal bygges ut, følger direktoratet planleggingen helt fra starten. I tilfellet Goliat har OD etablert et eget tverrfaglig Goliat-lag med geologer, reservoaringeniører, teknologer og økonomer. ODs jobb er å påse at utbyggingen skjer i tråd med god ressursforvaltning og med forankring i sikkerhet og ytre miljø. Goliat-utbyggingen er viktig av flere årsaker, men kanskje mest av alt fordi det er den første utbyggingen av et oljefunn i Barentshavet.

- Det er derfor viktig at løsningene blir vurdert i en større områdesammenheng. Et annet sentralt spørsmål er knyttet til om Goliat skal forsynes med kraft fra land eller ikke. Det er viktig at alle nødvendige utredninger blir gjennomført før de endelige planene blir lagt, sier sjefingeniør Leif Erik Abrahamsen. Han koordinerer ODs arbeid med Goliat.

- Resultatene må foreligge før beslutningene tas. Det nytter ikke å be om utredninger når løpet er kjørt. Myndighetenes jobb er å følge med i prosessen og etterspørre svar på de utfordringene som kommer fram underveis, sier han. I 2008 er det foreløpig planlagt sju nye letebrønner i Barentshavet. Dette kan påvirke ressursbildet og gi føringer for hvordan ressursene i Barentshavet best skal utvinnes. Abrahamsen understreker at ODs hovedoppgave er å sikre god ressursforvaltning og skape størst mulig verdier for samfunnet.

- Vi er en fagetat som foretar egne vurderinger. Vi legger til grunn selskapenes og egen informasjon, og vi bruker samme analyseverktøy som operatør og rettighetshavere. OD skal bidra til gode lønnsomme helhetsløsninger for samfunnet. Våre anbefalinger sendes til Olje- og energidepartementet(OED) og blir en del av beslutningsgrunnlaget for politikerne.

Følger prosessen
En av ODs viktigste oppgaver er å følge opp de ulike fasene av utbygginger og felt på norsk sokkel: tidlig fase, før OED og Stortinget slutter seg til plan for utbygging og drift, utbyggings- og driftsfasen. OD skal påse at selskapene gjør jobben og følger lover og regler.

- Vi har tilgang til alle selskapsdata for det enkelte felt, i alle faser av feltets levetid. Vi deltar som observatører på møtene i utvinningstillatelsen. Vi kan også kalle inn selskapene til egne møter, forteller Abrahamsen.

- I tillegg arrangerer vi kontaktmøter mellom oljeindustrien og forsknings- og utviklingsmiljøene med tanke på å skaffe en oversikt over tilgjengelig teknologi og behov for teknologiutvikling. Abrahamsen understreker at det er viktig for OD å være med i prosessene på norsk sokkel. Men aktiviteten er stor. Derfor er det ikke mulig å følge alle utbygginger like nøye som Goliat-utbyggingen.

- Den gang det var få og store felt på norsk sokkel, kunne OD være til stede på møtene i de ulike utvinningstillatelsene. Nå er det så mange at det er umulig å være til stede overalt. Men vi får alle underliggende dokument om alle felt. Dessuten er PIAF-prosessen (prestasjonsindikatoranalyse for felt i drift) i ferd med å bli et viktig verktøy for oss, sier Erik Abrahamsen.

- Ellers prioriterer vi felt med spesielle problemstillinger, det være seg økt utvinning, områdevurderinger, eller felt der spørsmålet om olje- eller gass blir en problemstilling, sier han.

Oppdatert: 11.12.2009

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.