Riggmangel er flaskehals

28.04.2008 Et stramt riggmarked begrenser for enda større leteaktivitet på norsk sokkel, enn årets 14 påbegynte letebrønner. Utbyttet er for øvrig seks små eller mellomstore funn.

Av Bjørn Rasen

Det er for tiden 23 rigger på norsk sokkel, hvorav 16 opererer for StatoilHydro. Flere nykommere på norsk sokkel er også på jakt etter nye ressurser, blant dem svenske Lundin og britiske BG. Mens boreaktiviteten tidligere ble dominert av de store aktørene i Norge, så er bildet i dag annerledes. Mye av letingen drives nå av de små og mellomstore aktørene.

Hadde flere rigger vært tilgjengelig, så hadde det også blitt boret flere brønner. Flere planlagte brønner burde vært boret, ikke minst med tanke på å kunne fase eventuelle funn inn mot ledig kapasitet i eksisterende infrastruktur. Selskapene har dessuten forpliktelser gjennom konsesjonstildelingene og flere brønner er utsatt fordi rigger er blitt en flaskehals.

Riggselskapene inngår kun unntaksvis kontrakter som har kortere varighet enn tre år. Flere av oljeselskapene går derfor sammen om en kontrakt og lager en "borepakke" for i det hele tatt å få boret sine brønner.

Årets brønner er spredt langs hele sokkelen; i Nordsjøen, i Norskehavet og i Barentshavet. I sistnevnte har StatoilHydro gjort et oljefunn i prospektet Obesum, 175 kilometer nordvest for Hammerfest. Dette funnet er spennende fordi det er det første i dette området og derfor også ligger utenfor etablert infrastruktur.

Det er for tidlig å fastslå størrelsen på funnene. I flere av tilfellene vurderes det å bore avgrensingsbrønner. Fem av årets 14 påbegynte letebrønner er avgrensingsbrønner.

OD-direktør Sissel Eriksen synes året har begynt positivt: "Vi er fornøyd med leteaktiviteten hittil i år. Større funn kan vi først forvente når det bores i nye områder i Norskehavet og Barentshavet."

Oljedirektoratets anslår at det blir boret 35-40 letebrønner i inneværende år. Så langt går aktiviteten etter skjemaet. Til sammenligning, i 2007 ble det avsluttet 33 letebrønner på norsk sokkel.


Produksjonsbrønner
Innen boring av produksjonsbrønner er ikke flaskehalsproblematikken like framtredende i og med at mange av disse bores fra de faste installasjonene. Uansett så er aktiviteten i første kvartal i år lavere enn første kvartal i 2007.

Det ble påbegynt 31 produksjonsbrønner i første kvartal. Til sammenligning ble det påbegynt 43 i tilsvarende periode i fjor. Av årets 31 påbegynte står StatoilHydro for 22 brønner. De andre bores av ConocoPhillips, Marathon og Talisman.

Oljedirektoratet er opptatt av at selskapene bruker tilstrekkelig med ressurser for å øke utvinningen fra eksisterende felt for å nå myndighetenes mål om å øke oljereservene med fem milliarder fat i 10-årsperioden 2005-2015. Analyser viser at 75 prosent av denne reserveøkningen må komme fra økt utvinning fra de feltene som er i produksjon i dag. Med dagens vedtatte planer er gjennomsnittlig utvinningsgrad fra norske felt 46 prosent.


Pressekontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

Oppdatert: 04.09.2009