Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Seismikk på norsk sokkel – ODs rolle i saksgangen

06.10.2008 Tillatelse til å foreta undersøkelser på norsk kontinentalsokkel kan utføres i henhold til en undersøkelsestillatelse eller innenfor en utvinningstillatelse, jf petroleumsloven paragraf 2-1 og 3-3.

Undersøkelsestillatelse gis nå for ett år om gangen. Utvinningstillatelsen gis for inntil 10 år (initiell periode).

Før en undersøkelse iverksettes, sender rettighetshaver en melding om planene for den seismiske datainnsamlingen til Oljedirektoratet (OD), Fiskeridirektoratet (Fdir), Havforskningsinstituttet (HI) og Forsvarsdepartementet. Det er OD som koordinerer dette arbeidet.  Høringsinstansene gir faglige råd, blant annet basert på antatt fiskeriaktivitet i forhold til den enkelte undersøkelsen.

På grunnlag av høringssvarene gir OD en tilrådning til rettighetshaver. Normalt vil OD tilrå at høringsinstansenes anbefalinger følges. Dersom en høringsuttalelse er negativ i forhold til meldt aktivitet, vil OD, gjennom kontakt med rettighetshaver for undersøkelsen, søke å få tilpasset aktiviteten til høringsinstansenes anbefalinger. Dersom OD velger å tilrå en meldt aktivitet på tvers av en høringsinstans uttalelse, blir det sendt kopi av ODs tilråding til vedkommende høringsinstans og til Olje- og energidepartementet (OED).

I slike tilrådninger blir det lagt inn forutsetninger for hvordan OD forventer at undersøkelsen skal foregå, særlig i forhold til fiskeriaktivitet som måtte være i gang eller som igangsettes under datainnsamlingen, slik at konfliktsituasjoner ikke skal oppstå. Rettighetshaver blir gjort oppmerksom på den generelle fortrinnsretten for pågående fiske.

Etter avsluttet saksbehandling, kunngjør OD den planlagte aktiviteten med angivelse av område og forventet tidsintervall.

Regelverket krever at det skal være en fiskerikyndig person om bord under en seismisk datainnsamling. Oppgaven til den fiskerikyndige er å bidra til å unngå konflikter mellom det seismiske fartøyet og fiskeriene.

 

Oppdatert: 04.09.2009