Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2007 - Petroleumsproduksjon

14.01.2008 Det ble produsert i alt 237,8 millioner standard kubikkmeter (Sm³) salgbare oljeekvivalenter (o.e.) i 2007. Dette er 26,2 millioner Sm³ o.e. mindre enn i rekordåret 2004.

Totalproduksjonen av petroleum i 2008 antas å bli cirka 240 millioner Sm³ o.e. Produksjonen forventes deretter å stige svakt mot en topp i 2011 på cirka 254 millioner Sm³ o.e. I fem¬års¬perioden fram til 2012 forventes en produksjon på 1 241 millioner Sm³ o.e. I fem¬årsperioden 2003–2007 ble det produsert cirka 1275 millioner Sm³ o.e. Gassandelen av det totale petroleums¬salget er forventet å øke fra 38 prosent i 2007 til 46 prosent i 2012.


 Figur 1. Faktisk og prognosert salg av petroleum 2001 – 2012

Det ble i 2007 solgt om lag 89 milliarder Sm³ gass. Det er en økning på 2,0 milliarder Sm3 i forhold til 2006 (+2,3 prosent). Gassalget er forventet å øke til over 99 mrd Sm³ i 2008. Også i årene framover forventes en økning i produksjonen av salgbar gass.


 

Figur 2. Faktisk og prognosert gassalg til 2012

Produksjonen av olje i 2007 ser ut til å ende på 128,5 millioner Sm³ (2,21 millioner fat per dag) mot 136,6 millioner Sm3 (2,35 millioner fat per dag) året før. 52 felt bidro til olje¬produksjonen i 2007. Cirka 40 av disse er av platå. Det er viktig for oljeproduksjonen på norsk sokkel at det fortsatt satses på boring av nye utvinningsbrønner og andre tiltak for økt utvinning.

Oljeproduksjonen for 2007 ser ut til å bli tilnærmet identisk med de anslagene OD utarbeidet høsten 2006.

OD utarbeider prognoser med et 80-prosentkonfidensintervall. Det vil si at det er 10 prosent sannsynlig at produksjonen blir lavere enn lavt anslag og 10 prosent sannsynlig at produksjon blir høyere enn høyt anslag.

For 2008 anslår Oljedirektoratet at oljeproduksjonen blir noe lavere enn i 2007, 117,9 millioner Sm³ (2,0 millioner fat per dag). Usikkerheten i 2008 er anslått til å være +/- 13 prosent. Usikkerheten er særlig knyttet til reservoarenes leveringsevne, tidspunkt for oppstart av nye prosjekt og regulariteten på feltene i drift.

For 2008 er det også prognosert produksjon av kondensat og NGL med henholdsvis 4 millioner Sm³ og 10 millioner tonn. Total væskeproduksjon er derfor anslått til 140,8 millioner Sm3 o.e. (2,4 millioner fat o.e. per dag).

Tabellen under viser en oversikt over prognosen for produksjon fordelt på de ulike produktene for de neste fem årene.

 

2008

2009

2010

2011

2012

Olje/Oil
(mill. Sm3)

117,9

115,3

114,3

112,9

110,3

NGL/NGL
(mill. Sm3 o.e.)

18,8

19,6

17,8

18,8

19,1

Kondensat/Condensate
(mill. Sm3)

4,0

4,9

5,1

6,2

6,6

Væske/Liquid
(mill Sm3 o.e.)

140,7

139,8

137,3

137,8

136,0

Væske/Liquid
(mill.fat o.e. per dag)

2,4

2,4

2,4

2,4

2,3

Gass/Gas
(mrd. Sm3) / (bill. Sm3)

99,4

108,8

110,4

115,9

115,3 Figur 3. Usikkerhet i framtidig oljeproduksjon

I perioden 2008-2012 forventes en noe redusert oljeproduksjon i forhold til forrige fem-årsperiode, det vil si en anslått produksjon på i alt 571 millioner Sm³ olje. Dette er 171 millioner Sm³ mindre enn i forrige femårsperiode. Mer enn 97 prosent av oljeproduksjonen i perioden forventes å komme fra felt i drift eller fra felt som er godkjent for utbygging. Dette inkluderer tiltak for økt utvinning på de samme feltene.


Figur 4. Oljeproduksjon fra 1995 til 2012 fordelt på modenhet.

 

 

Oppdatert: 04.09.2009