Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2007 - leting

14.01.2008 Det er påbegynt 32 letebrønner i 2007. Av disse er 20 undersøkelsesbrønner og 12 avgrensningsbrønner. 33 letebrønner er avsluttet. I 2006 forventet OD at rundt 30 letebrønner ville bli påbegynt i 2007. I 2008 regner OD med at den høye leteaktiviteten vil fortsette.

Det er gjort 12 nye funn i 2007: 8 i Nordsjøen, 3 i Norskehavet og 1 i Barentshavet. Foreløpig er den samlede ressurstilveksten fra nye funn i 2007 beregnet til 39-83 mill Sm3 utvinnbar olje og 15-23 mrd Sm3 utvinnbar gass. Leteaktiviteten tok seg opp mot slutten av 2007. Antall påbegynte letebrønner i 2008 forventes å bli mellom 35 og 40.

I Nordsjøen er de fleste funnene gjort i Sleipner/Balderområdet. Sør for Sleipner har Pertra påvist 2 mindre ojefunn i bergarter av paleocen alder. Det første funnet ble gjort i undersøkelsesbrønn 15/12-18 S. Der ble det påvist olje i Tyformasjonen. I avgrensningsbrønn 15/12-18 A, som ble boret som sidesteg, ble det påvist olje i Heimdalformasjonen - på et grunnere nivå enn Tyformasjonen. Like nord for Sleipner har Statoil påvist gass/olje i undersøkelsesbrønn 15/6-9 S. Funnet ble ytterligere avgrenset med sidestegsboringene 15/6-9 A og B. Funnet er gjort i bergarter av midtre jura alder.

Noe lenger øst er det gjort 3 nye funn. I undersøkelsesbrønn 16/4-4, har Statoil påvist mindre mengder gass/kondensat i Heimdalformasjonen i bergarter av paleocen alder. I den nordlige naboblokken har Lundin i påvist lettolje i undersøkelsesbrønn 16/1-8. Dette funnet ble gjort i grovklastiske jura sandsteiner. Like øst for dette funnet har Statoil gjort et oljefunn i undersøkelsesbrønn 16/2-3 i bergarter av kritt alder. Funnet ble like etter avgrenset med brønn 16/2-4. Kalkbergarter fra krittperioden som utforskningsmål representerer noe nytt i denne delen av Nordsjøen.

Lenger nord i Nordsjøen har Hydro gjort to nye oljefunn i undersøkelsesbrønnene 25/11-24 og 35/11-15 S. Begge er gjort i bergarter av jura alder og ligger henholdsvis sørvest for Granefeltet og sør for Framfeltet.

I Norskehavet er det gjort 3 mindre gass/kondensatfunn. 2 ligger nær eksisterende infrastruktur og er gjort i bergarter av jura alder. I Åsgardområdet har Statoil i undersøkelsesbrønn 6507/11-8 påvist gass, mens Norsk Hydro like nordvest for Njordfeltet har påvist olje/gass i undersøkelsesbrønn 6407/7-7 S. I dypvannsområdene nord for Ormen Lange-feltet har Statoil påvist gass/kondensat i undersøkelsesbrønn 6405/10-1. Brønnen påviste gass i en dårlig utviklet reservoarbergart i Niseformasjonen i kritt. Ellers er resultatene fra leteboringene i Norskehavet skuffende.

I Barentshavet er det gjort ett olje/gass-funn i brønn 7125/4-1. Dette ligger nordvest for funnet 7122/7-1 Goliat. Hydrokarboner ble påtruffet i Realgrunnengruppen av sen trias/tidlig jura alder og i Kobbeformasjonen i midtre trias alder. Resultatet fra brønnen vurderes som positivt for muligheten for å finne og gass i denne delen av Barentshavet.


Nye funn 2007 Utvinnbare ressurser (foreløpige ressurstall)

Brønn

Operatør

Hydrokarbontype

Olje
[mill. Sm3]

Gass
[mrd. Sm3]

15/12- 18 S og A

Pertra

olje

1.5 -7

 

15/6-9 S

Statoil

olje/gass

4-6

3-5

16/4-4

Statoil

gass/kondensat

1-2

<1

16/2-3

Statoil

olje

5-10

 

16/1-8

Lundin

olje

10-30

 

25/11-24

Hydro

olje

5-10

 

35/11-15 S

Hydro

olje

1-2

<1

6507/11-8

Statoil

gass

 

1-2

6407/7-7 S

Hydro

olje/gass

1-2

1-2

6405/10-1

Statoil

gass/kond

1-2

3-5

7125/4-1

Hydro

olje/gass

10-12

5-7

 

 

 

39-83

15-23


Oppdatert: 04.09.2009