Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Jan Mayen på letekartet

22.01.2009 Den 22. januar 2009 lyser islandske myndigheter ut sin første konsesjonsrunde for olje- og gassvirksomhet på Jan Mayen-ryggen, som ligger mellom Norge og Island.

Kart over området


Kontinentalsokkelen rundt Jan Mayen er norsk, og den grenser opp til Islandsk sokkel. Norge og Island har en avtale om felles utnyttelse av eventuelle forekomster og gjensidig deltakelse innenfor et klart definert areal på begge sider av delelinjen. Området som omfattes av avtalen er på 45.509 kvadratkilometer, eller tilsvarende 94 prosent av Finnmark fylke.

I samarbeidsområdet har partene mulighet til å delta med en andel på 25 prosent i petroleumsvirksomhet som finner sted i den delen av området som ligger på det andre landets kontinentalsokkel.

Norsk sokkel innenfor 200 nautiske mil rundt Jan Mayen dekker totalt 292.394 kvadratkilometer, det tilsvarer 90 prosent av fastlandsnorge. Dette området er ikke åpnet for petroleumsvirksomhet.

Området omfattes av den helhetlige forvaltningsplanen for Norskehavet. Miljøverndepartementet tar sikte på å fremme en stortingsmelding om forvaltningsplanen våren 2009. 

Island planlegger å tildele konsesjoner sommeren/høsten 2009. I området for den planlagte islandske konsesjonsrunden inngår den delen av samarbeidsområdet som ligger på islandsk side av delelinjen.

Delelinjen mellom Norges og Islands kontinentalsokler i området mellom Island og Jan Mayen ble fastsatt i en overenskomst 22. Oktober 1981. Overenskomsten ble lagt fram for Stortinget i St.prp. nr.61 for 1981-1982.

Overenskomsten inneholder nærmere bestemmelser om dette samt hvordan og når slik deltakelse skal avklares. I partenes respektive deler av samarbeidsområdet skal vedkommende parts egen lov gjelde, herunder bestemmelser om kontroll, sikkerhet og miljøvern.

I begynnelsen av november 2008 inngikk norske og islandske myndigheter en avtale og en forhandlingsprotokoll om eventuell olje og gass i samarbeidsområdet. Avtalen og protokollen gir en del avklaringer før Island åpner for letevirksomhet. Forhandlingsprotokollen gir for eksempel nærmere regler for utøvelse av retten til å delta med 25 prosent.

Den islandske konsesjonsrunden og Jan Mayen var tema i Stortingets spørretime i mai 2008. Da uttalte daværende olje- og energiminister Åslaug Haga at myndighetene er i gang med å vurdere hvordan kunnskapene om forholdene på norsk side av grenselinjen mot Island kan økes. Statsråden sa videre at det er viktig å sørge for at norske myndigheter har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å forvalte eventuelle olje- og gassressurser i dette området på en god måte.

På 1980-tallet samarbeidet Norge og Island om å få gjort seismiske undersøkelser på hele Jan Mayen-ryggen. Island samlet også inn seismikk på sin side av delelinjen i 2002.

En vurdering av åpning av den norske delen av Jan Mayen-ryggen må tas etter en ordinær prosess, som blant annet omfatter grundige konsekvensutredninger. En eventuell beslutning må fattes av Stortinget.

Les mer om den islandske konsesjonsrunden her: lenke

Last ned: Jan-Mayen-kart.pdf

 

Oppdatert: 11.12.2009