Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Oljedirektoratet med ny ressursrapport

01.09.2009 Oljedirektoratets ressursrapport gis ut annethvert år. Ressursrapporten 2009 gir en oppdatert oversikt over ressursbildet og aktiviteten på norsk kontinentalsokkel og belyser viktige utfordringer for norsk petroleumsvirksomhet.

De siste par årene har letevirksomheten vært rekordhøy, og det er gjort mange, men små funn. Oljedirektoratet mener at det fortsatt er mulig å gjøre store funn i lite utforskede områder på sokkelen.

Fortsatt blir det boret mange letebrønner i arealer som ble tildelt i de første konsesjonsrundene. En av årsakene til dette er at det ikke har vært åpnet nytt areal på norsk kontinentalsokkel siden 1994, og at det fortsatt gjøres mange, men små funn i disse arealene.

En stor del av olje- og gassproduksjonen kommer fra funn gjort de første 20 årene, i perioden 1969 og 1989. Ressurstilveksten fra funn som er gjort det siste tiåret er lav, og den gir et lite bidrag til framtidig produksjon.

Om lag en fjerdedel av Oljedirektoratets anslag for utvinnbar petroleum på norsk sokkel er klassifisert som reserver. Det betyr olje og gass som det er vedtatt planer for å produsere.  Økning av reservene skjer enten ved at det gjøres funn som kan bygges ut som kan bygges ut eller som kan fases inn mot eksisterende felt, eller at det settes i verk tiltak for å øke utvinningen.

Reservetilveksten de siste par årene har vært svært lav. I 2005 satte Oljedirektoratet som mål at av oljereservene på norsk sokkel skulle øke med 800 millioner Sm3 (standard kubikkmeter), eller 5 milliarder fat innen 2015. Det ser ut til at det kan bli vanskelig å nå dette målet. Oljedirektoratet antar at ca 75 prosent av reservetilveksten må komme fra felt som allerede er i drift.

Selskapene på norsk sokkel arbeider kontinuerlig for å øke oljeutvinningen fra feltene ved hjelp av ulike tiltak.  Gassinjeksjon viser seg å være en svært effektiv metode. Så langt er det produsert om lag 260 millioner Sm3 ekstra olje ved hjelp av gassinjeksjon. Med dagens planer vil resultatet ble enda bedre, ekstraproduksjonen vil øke med ut mellom 60 og 100 millioner Sm3. Til sammen er dette like mye som oljeproduksjonen fra Gullfaksfeltet fra 1986 og fram til i dag.

Med dagens vedtatte planer kommer ca 54 prosent av oljen til å ligge igjen når produksjonen avsluttes. Oljedirektoratet mener at det er mulig å øke produksjonen ut over det som er planlagt ved å ta i bruk nye metoder får å øke utvinningen. Dette kan gi store gevinster, men det krever et utstrakt samarbeid oljeselskapene mellom og med myndigheter for å kvalifisere og prøve ut nye teknologier ute på feltene.

I forbindelse med ressursrapporten 2009 har Oljedirektoratet oppdatert ressursestimatet for Barentshavet.  Anslaget for utvinnbare ressurser er redusert  fra 1030 Sm3 o.e. (oljeekvivalenter)  til 910 millioner Sm3 o.e. Antatte volumer av olje og gass i bakken har økt noe, men erkjennelsen av dårligere reservoaregenskaper enn antatt, avstanden til markedet og kostnader knyttet til utbyggingsløsninger har redusert forventningen til hvor stor andel som kan produseres.

I løpet av 2010 vil ressursene for Nordsjøen og Norskehavet også bli oppdatert. Oppdaterte ressurstall for Nordland VII og Troms II vil komme i forbindelse med revideringen av helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten i 2010.

Les Ressursrapporten her.

Rapporten er gratis og kan bestilles her.


Kontaktpersoner i Oljedirektoratet
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00
Kirsti Veggeland, tlf. 51 87 65 40

Oppdatert: 04.09.2009