Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2008 - Miljø

08.01.2009 Utslipp fra petroleumsvirksomheten følger i stor grad produksjonen. Økte utslipp kommer som følge av lengre avstand til markedet, haleproduksjon og forlenget levetid på feltene.

Utslipp til luft består stort sett av avgasser fra forbrenning av gass i turbiner, fakling av gass og forbrenning av diesel. Disse avgassene inneholder blant annet karbondioksid (CO2) og nitrogenoksider (NOx).

Petroleumssektoren står for om lag en firedel av Norges totale utslipp av klimagasser. Størstedelen av utslippene fra denne sektoren er knyttet til energiproduksjon på innretningene offshore.

Generelt varierer utslippene både mellom felt og over feltets levetid. Ifølge ODs prognose vil utslippene av CO2 øke utover i tid fram mot 2013 for deretter å avta. De viktigste årsakene til økningen er forlenget levetid og økt energibehov ved haleproduksjon samt lengre transportavstand av gass til markedet.

For både CO2 og NOx er gassforbrenning i turbiner og motorer, fakling av gass og dieselforbruk på innretningene sentrale utslippskilder.

Regjeringen etablerte i 2008 prosjektet Klimakur 2020. Målet er å komme opp med grunnlagsmateriale for å kunne vurdere nye virkemidler for å nå regjeringens klimamål. OD deltar i dette arbeidet sammen med andre etater. Det er Statens forurensningstilsyn som leder arbeidet.

I løpet av høsten 2008 har OD deltatt i et arbeid for å vurdere kost/nytte ved å innføre barentshavskrav (null-utslipp til sjø) i Norskehavet og Nordsjøen. Rapport fra dette arbeidet vil bli offentlig i nærmeste framtid.

Norge har helt fra petroleumsvirksomheten startet på norsk sokkel vært opptatt av å redusere gassfakling. På norsk sokkel fakles det lite i forhold til i andre petroleumsproduserende land. OD har nå engasjert seg i et internasjonalt samarbeidsprosjekt for å redusere fakling globalt. Dette vil kunne medføre både reduserte klimagassutslipp og økt verdiskaping i de land der arbeidet lykkes.

OD deltar også i arbeidet med helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet, som skal legges fram for Stortinget i løpet av våren 2009.

Oppdatert: 04.09.2009