Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Sokkelåret 2008 - Sameksistens

08.01.2009 I løpet av de siste par årene har det vært et økende konfliktnivå mellom seismikk- og fiskerinæringene. Dette skyldes i hovedsak en økning i den seismiske datainnsamlingen som følge av økt petroleumsaktivitet generelt.

På bakgrunn av dette, ble det høsten 2007 nedsatt en samarbeidsgruppe mellom Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet for å finne fram til tiltak som kan forbedre forholdet mellom de to næringene. Representanter fra næringene også ble konsultert. En rapport med ulike forslag ble lagt fram 1. april 2008, og konkretiseringen av disse forslagene pågår.

Det er satt i gang et arbeid for å klargjøre kunnskapsstatus om skremmeeffekt og andre skadelige effekter av seismikk på fisk og sjøpattedyr. Dette skal resultere i forslag om anbefalt minsteavstand mellom seismikk og fiskeriaktivitet, fiskeoppdrett og fangst. En forskergruppe leverer i disse dager en rapport om kunnskapsstatus så langt. Neste skritt er at en gruppe med representanter fra næringene skal komme med en tilråding om minsteavstand til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens forurensningstilsyn. Basert på disse aktivitetene vil myndighetene vurdere videre tiltak.

Et annet tiltak er kurs for fiskerikyndige om bord på seismiske fartøyer.  Alle fartøy som driver seismisk datainnsamling i norske farvann skal ha minst en fiskerikyndig person om bord. Formålet med denne ordningen er å unngå konflikter mellom seismikk og fiskerier. Alle fiskerikyndige i neste sesong må ha gjennomgått et slikt kurs i regi av Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.

I løpet av våren lanserer Oljedirektoratet et nytt interaktivt system for kunngjøring av seismiske undersøkelser. Det nye systemet vil gjøre det enklere for fiskere å se hvor det er planlagt seismisk datainnsamling – og hvor lenge den pågår.

Oljedirektoratet henvendte seg før jul til petroleumsnæringen for å skaffe oversikt over planene for seismikk i 2009. På denne måten er det mulig å planlegge for å komme minst mulig i konflikt med de ulike typene fiskerier gjennom året.

Det er i forslag til endringer i petroleumsloven, som er ute på høring, foreslått krav om sporing av seismikkfartøyer. Det kan gjøre det enklere å dokumentere hva som har skjedd dersom det skulle inntreffe en hendelse ute på feltet.

Kystvakten, Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet arbeider med å få i stand en samarbeidsavtale. Denne avtalen innebærer blant annet at fiskerikyndig person om bord på seismiske fartøy kan henvende seg til Kystvakten hele døgnet dersom de skulle ha behov for kontakt med myndighetene.

Oppdatert: 04.09.2009