Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Utslipp fra olje- og gassindustrien 2008

10.06.2009 Pressemelding 32/2009: Petroleumsvirksomhetens utslipp av miljøfarlige kjemikalier til sjø ble redusert i 2008. Også utslipp av flyktige hydrokarboner ble redusert, mens utslippene av karbondioksid (CO2) økte noe. Dette skyldes primært en ny beregningsmetode for utslipp fra fakling. Antall akutte utslipp har stabilisert seg på et for høyt nivå.

Resultatene framkommer i operatørselskapenes årlige rapportering av utslipp til luft og sjø. Rapporteringen foregår parallelt til Statens forurensningstilsyn (SFT), Oljedirektoratet (OD) og Oljeindustriens Landsforening (OLF) i EnvironmentWeb – en felles database for myndighetene og olje- og gassindustrien.


Produksjonsutslipp til sjø

Produsert vann
Ved produksjon av olje følger det vanligvis med vann. Vannmengden øker etter hvert som feltene blir eldre og reservoarene blir tømt. I 2008 var vannproduksjonen på norsk sokkel 173 millioner kubikkmeter. Vannmengden som ble sluppet til sjø, var 149 millioner kubikkmeter, en nedgang fra 2007 på ca 10 prosent. 30 millioner kubikkmeter ble injisert i berggrunnen. Dette er noe mer enn i 2007.

Olje i produsert vann
Vann som kommer opp på plattformene med brønnstrømmen, blir enten injisert tilbake til reservoaret eller renset og sluppet ut.

Den gjennomsnittlige oljekonsentrasjonen (dispergert olje) i det produserte vannet som ble sluppet til sjø i 2008, var 9,5 milligram per liter, målt med ISO-metoden i henhold til krav fra SFT og Ospar (Oslo-Paris-konvensjonen). Formålet med Ospar er å beskytte det marine miljøet i det nordøstlige Atlanterhav mot forurensning.

Oljeinnholdet i produsert vann har sunket fra 11 milligram per liter i 2003. Maksimum tillatt oljeinnhold i vann som slippes ut fra installasjonene på norsk sokkel er 30 milligram per liter. Renseteknologiene C-tour og Epcon, som er de vanligste nye tiltakene, har gitt reduksjoner av dispergert olje ned til 1,5-2 milligram per liter på enkelte innretninger.

Utslipp av kjemikalier
Kjemikalier klassifiseres i henhold til SFTs system i grønn, gul, rød eller svart kategori. Kjemikalier i grønn og gul kategori har ikke iboende miljøfarlige egenskaper, mens kjemikalier i rød og svart kategori er prioritert for substitusjon.

Totale mengder kjemikalier brukt i 2008 var 450 000 tonn. Av dette ble 129 000 tonn sluppet ut, hvorav 99,99 prosent var i kategoriene grønn eller gul.

De øvrige mengder ble injisert (97 000 tonn), gjenbrukt eller håndtert som avfall. Bruk, utslipp og injisert mengde kjemikalier ligger omtrent på samme nivå som foregående år.

Etter at målet om nullutslipp kom i 1997, er utslippene av svarte kjemikalier redusert fra 228 tonn til knapt to tonn i 2008. Utslipp av røde kjemikalier er redusert fra 3933 tonn til 15 tonn i samme periode.

Tallene bekrefter at operatørenes arbeid for å nå målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel gir resultater. Stortingsmelding nr 26 (2006-2007) sier at nullutslippsmålet for tilsatte kjemikalier er nådd, men at arbeidet med utskiftning av kjemikalier med mindre miljøfarlige alternativer skal fortsette.

Fra 2007 til 2008 er utslipp av kjemikalier i svart kategori tilnærmet stabilt, mens utslipp av kjemikalier i rød kategori er redusert med nær 40 prosent.


Akutte utslipp til sjø

Olje
I 2008 var det 173 akutte utslipp av olje, hvorav 164 var mindre enn én kubikkmeter. Totalt volum olje fra akutte utslipp i 2008 var 195 kubikkmeter. De siste seks årene har antall utslipp ligget på tilnærmet samme nivå, mens det var en markert nedgang før 2002

Kjemikalier
Totalt antall akutte kjemikalieutslipp var 132 i 2008, noe som er i samme størrelsesorden som tidligere år. Den samlete mengden av kjemikalier er også relativt stabil med 366 kubikkmeter i 2008.

Alle akutte utslipp av olje og kjemikalier er i utgangspunktet ulovlige og skal unngås. Antall akutte utslipp fra olje- og gassindustrien har stabilisert seg på et for høyt nivå. Bransjen må arbeide aktivt for å redusere disse hendelsene.


Utslipp til luft

CO2
I 2008 var samlet beregnet CO2-utslipp fra petroleumsvirksomheten 13,8 millioner tonn, mot 13,3 millioner tonn i 2007. CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten har vært relativt stabile de siste seks årene, men gikk noe opp i 2007 på grunn av innkjøringsproblemene på LNG-anlegget på Melkøya ved Hammerfest.

I 2008 skyldes økningen at myndighetene har pålagt operatørene en høyere beregningsfaktor for CO2-utslipp fra fakling offshore. Faktoren skal benyttes inntil operatørene kan fastsette spesifikke faktorer for hver innretning fra 2009.

Det samlete forbruket av fakkelgass viser en nedgang på 13 prosent fra 2007 til 2008, mens beregnede utslipp av CO2 økte med ca 0,5 millioner tonn som følge av faktoren.

Ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og SFT var samlet norsk utslipp av CO2-ekvivalenter 53,8 millioner tonn i 2008.

Olje- og gassindustrien står dermed for 26,6 prosent av de nasjonale CO2-utslippene. Den største kilden til CO2-utslipp fra olje- og gassvirksomheten er turbinene på innretningene offshore.

NOx
I 2008 var samlet utslipp av nitrogenoksid (NOx) 50 882 tonn, mot 53 997 tonn i 2007. Utslippene av NOx har gått noe ned de siste to årene.

Ifølge foreløpige tall fra SSB og SFT var samlet norsk utslipp av NOx 179 000 tonn i 2008, en nedgang på åtte prosent fra året før. Olje- og gassindustrien står da for 28 prosent av de nasjonale NOx-utslippene. Turbinene på innretningene offshore er den største kilden til NOx-utslipp fra virksomheten.

nmVOC
I 2008 var samlet utslipp av flyktige hydrokarboner unntatt metan (nmVOC) 50 455 tonn. Det er en betydelig nedgang fra 2007, da utslippet var 76 194 tonn.

Siden 2001 er samlet nmVOC-utslipp fra petroleumsvirksomheten redusert med 80 prosent. Reduksjonene er oppnådd som følge av investeringer i nye anlegg for fjerning og gjenvinning av oljedamp på lagerskip og skytteltankere.

Denne reduksjonen har ført til at Norge oppfyller nmVOC-forpliktelsen i Gøteborgprotokollen. Gøteborgprotokollen er en internasjonal miljøavtale som omhandler reduksjon av utslipp av blant annet nitrogenoksider nmVOC.

Avtalen trådte i kraft 17. mai 2005 og er ratifisert av de fleste europeiske land, samt USA.

Ifølge foreløpige tall fra SSB og SFT var samlet norsk nmVOC-utslipp 170 660 tonn i 2008. Det betyr at olje- og gassindustrien står for ca 30 prosent av de nasjonale utslippene.


Kontaktpersoner: 

SFT: Ann Mari Vik Green, seksjonssjef for petroleumsvirksomhet
Telefon: 22 57 34 19, mobil: 922 47 457, e-post: ann.mari.vik.green@sft.no 

OD: Eldbjørg Vaage Melberg, informasjonsrådgiver
Telefon: 51 87 61 00, mobil: 957 00 320, e-post: eldbjorg.vaage@npd.no

OLF: Tom Gederø, informasjonssjef
Telefon: 51 84 65 30, mobil: 922 47 082, e-post: tgh@olf.no

 

Oppdatert: 04.09.2009