Klimakur 2020

16.02.2010 Klimakur 2020 har utredet tiltak for den norske petroleumsindustrien som samlet kan redusere utslippene av klimagasser med 5,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Tiltakene innen petroleumsindustrien har et kostnadsspenn fra 400 kroner til 4000 kroner per tonn redusert CO2. 

Det er stor usikkerhet knyttet til anslagene for tiltakskostnader og teknologiutvikling. Tiltakene er store og kompliserte industriprosjekter som det tar tid å realisere.

Det er vurdert som mulig å gjennomføre reduksjoner på opp til 3 millioner tonn  CO2 innen 2020. 

Totalt for sektorene transport, industri, bygg- og fjernvarmesektoren, jordbruk, skogbruk og avfall, samt petroleum er det utredet tiltak med et totalt potensial for utslippsreduksjoner som tilsvarer 22 millioner tonn CO2. Tiltakskostnadene varierer fra samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak til nesten 4000 kroner per tonn. 


Klimakur 2020 har hatt i oppdrag å vurdere mulige tiltak og virkemidler for å oppfylle målet om at norske utslipp av klimagasser skal reduseres med 15 til 17 millioner tonn (når skog er inkludert) innen 2020.

 

Klima- og forurensningsdirektoratet har ledet arbeidet, som er utført i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat, Statens vegvesen, Statistisk sentralbyrå og Oljedirektoratet.

 

Klimakur: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, vassdrags- og energidirektør Agnar Aas, oljedirektør Bente Nyland, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet Ellen Hambro og administrerende direktør Øystein Olsen i Statistisk sentralbyrå har utredet tiltak og virkemidler for å redusere norske utslipp av klimagasser. Foto: John Petter Reinertsen.

Klimakur: Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, vassdrags- og energidirektør Agnar Aas, oljedirektør Bente Nyland, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet Ellen Hambro og administrerende direktør Øystein Olsen i Statistisk sentralbyrå har utredet tiltak og virkemidler for å redusere norske utslipp av klimagasser. Foto: John Petter Reinertsen.

Oppdatert: 10.03.2010