Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Miljøfølger i Nordsjøen og Skagerrak - høring

01.10.2010 Faggruppen for Nordsjøen legger i dag ut forslag til program for utredning av miljøkonsekvenser i Nordsjøen og Skagerrak. Høringsfrist er 3. januar 2011.  

Forslaget til utredningsprogram omfatter konsekvenser av skipstrafikk, petroleum, fiskeri, fornybar energiproduksjon, land og kystbasert aktivitet, klimaendringer, havforsuring og langtransportert forurensning.

Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) leder faggruppen for Nordsjøen. Oljedirektoratet er ansvarlig etat for programmet om konsekvenser av petroleum, og innkomne høringsuttalelser om petroleum vil bli behandlet av Oljedirektoratet.

Saksdokumenter og adresser for å gi høringsinnspill finner du på Klifs nettsted. Høringsgrist er 3. januar 2011. Høringsuttalelser er offentlige dokumenter, og vil bli lagt ut fortløpende på Klifs nettsted.

Vi ber om at høringsinstansene bruker skjemaet som finnes på Klifs nettsted til å sende høringsuttalelsene elektronisk. Det er også anledning til å sende inn høringsuttalelser per e-post til postmottak@klif.no, eller skriftlig til Klima- og forurensningsdirektoratet, postboks 8100 Dep., 0032 Oslo. Uttalelser som sendes per e-post eller post må merkes ”høring2010-1111”.

Det er ønskelig og viktig at uttalelser og kommentarer til utredningsprogrammene blir fremmet slik at de kan tas med i det videre arbeidet. Endelig program for utredning vil fastsettes basert på forslag til utredningsprogram og innkomne uttalelser.

Høringsmøte

Faggruppen for Nordsjøen arrangerer et åpent høringsmøte i Oslo 30.11.2010. På møtet vil faggruppen orientere om utredningsprogrammene, og det blir anledning til å diskutere og kommentere på disse. For mer informasjon om program og påmelding, se Klifs nettsted.  

Kontaktpersoner:

Spørsmål til høringsprosessen eller høringsmøtet kan rettes til:

Anne Sundbye, leder for faggruppen, tlf: 22 57 35 32, eller

Marianne Kroglund, faglig koordinator, tlf: 22 57 36 63.

Spørsmål til programmet for utredning av konsekvenser av petroleum kan rettes til:

Bente Jarandsen, Oljedirektoratets representant i faggruppen, tlf. 51 87 65 17.

 

Bakgrunn

Regjeringen har satt i gang en prosess for å etablere en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) leder faggruppen som skal utarbeide det faglige grunnlaget for en slik forvaltningsplan.

Som et ledd i arbeidet med det faglige grunnlaget skal faggruppen utrede miljøkonsekvenser av menneskelig aktivitet og påvirkning i Nordsjøen og Skagerrak.. Det skal utarbeides i alt fem sektorvise utredninger (skipstrafikk, petroleum, fiskeri, havvind, land- og kystbasert aktivitet), samt en utredning på temaene klimaendringer, havforsuring og annen ytre påvirkning. I henhold til faggruppens mandat skal samfunnsmessige konsekvenser utredes i en egen prosess.  

Prosessen med å vurdere miljøkonsekvenser starter med at det utarbeides forslag til utredningsprogrammer. Hensikten med utredningsprogrammene er på en grei og oversiktlig måte å gi høringsinstansene oversikt over hvilke problemstillinger faggruppen og sektorene tenker å utrede, og hvilket kunnskapsgrunnlag som legges til grunn for utredningene.

Utredningsprogrammene består av to deler: del I er en felles mal for de sektorvise utredningene; del II er sektorenes spesifisering og detaljerte oversikt over hvordan de tenker å utrede effekter og miljømessige konsekvenser av dagens og framtidig aktivitet.

I tillegg er en felles rapport med fremtidsbilder under utarbeidelse. Denne legges ut sammen med de øvrige høringsdokumentene 1. november 2010.

Mer informasjon finnes på Klifs nettsted.

Oppdatert: 30.01.2014