Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mexicogolfen sammenliknet med Barentshavet og Lofoten

15.09.2010 Det er svært lite sannsynlig at en potensiell oljeutblåsning utenfor Lofoten vil ha tilsvarende utblåsningsrate som oljeutblåsningen i Mexicogolfen.

Dette er konklusjonen etter at Oljedirektoratet har sammenlignet petroleumsrelaterte forhold i utslippsområdet i Mexicogulfen med forholdene i Norskehavet, havområdene utenfor Lofoten og i Barentshavet.

I Mexicogolfen er det gjort ca 70 funn på samme havdyp eller dypere enn Macondo-prospektet, som ligger på 1520 meter vanndyp. Det er vanlig å bore på slike vanndyp i Mexicogolfen i dag.

På norsk sokkel er det bare i Norskehavet at det er boret brønner på så store havdyp. Her er det boret tre letebrønner på havdyp fra 1 495 til 1 721 meter, men alle var tørre.

Barentshavet er for det meste grunnere enn 300 meter. I de uåpnede dypvannsområder utenfor Barentshavet er det lite sannsynlig å finne olje. På kontinentalsokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen ligger de 50 prospektene som Oljedirektoratet har kartlagt hovedsakelig på havdyp ned mot 200 meter. Tre prospekter er kartlagt på sokkelskråningen på havdyp fra 1 000 til 1 200 meter.


Reservoardyp

Reservoarbergarten i Macondo-prospektet i Mexicogolfen ligger på ca 5 500 meter dyp (1500 meter havdyp og 4000 meter reservoardyp). I Mexicogolfen er det vanlig med svært høyt trykk på så store reservoardyp.  Trykket i Macondo-prospektet er antatt å være 825 bar og temperaturen 128 oC.  

På norsk sokkel er det erfaring med trykk på opp mot 1 000 bar i Norskehavet (Kristin-området) og i sørlige del av Nordsjøen (i 2/12-1 Mjølner i Sentralgraben). Norske myndigheter betegner brønner der trykket er over 690 bar og temperaturen over 150 oC som HTHT-brønner (Høyt Trykk Høy Temperatur). Her stilles det ekstra strenge krav til kvalifisering av nye selskaper, selskapenes organisasjon, kompetanse og erfaringer med denne type boringer.

De dypeste letebrønnene på dypt vann i Norskehavet når ned til litt over 5 000 meter under havnivå. Maksimalt reservoardyp her er 3 800 meter under havbunnen. Det er ikke påtruffet reservoar med så høyt trykk som 690 bar på dypt vann i Norskehavet. Temperaturen i bergartene i Norskehavet øker raskere mot dypet enn i Mexicogolfen, og det er målt temperaturer opp mot 140-150 grader C.

Det er ikke forventet svært høye trykk på sokkelen og sokkelskråningen i Lofoten-Vesterålen på grunn av den geologiske historien i området.  Heving av sokkelområdet og erosjon har ført til en betydelig reduksjon i trykk og temperatur, slik det også er i de utforskete områdene av Barentshavet, jf. rapporten ”Geofaglig vurdering av petroleumsressursene i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja” (Oljedirektoratet 2010).

Foreløpige opplysninger om sammensetningen av petroleum fra Macondo-brønnen tyder på at oljen har et gass-oljeforhold på ca 500 Sm3/Sm3 noe som tilsier at dette er en relativt lett olje.  Lett olje med høyt gassinnhold vil ha høyere strømningsrater enn en gassfattig olje.

For forvaltningsplanområdet utenfor Lofoten og Vesterålen er det vurdert både olje- og gasstilfeller for prospektene. I oljetilfellene er det anslått er gass-/oljeforhold på 50 til 150 Sm3/Sm3. Dette innebærer en mer gassfattig olje enn i Macondo-prospektet. Dette kommer av at prospektene utenfor Lofoten i all hovedsak ligger langt grunnere enn Macondo-prospektet. Gassinnholdet i olje avtar når begravningsdypet avtar.

Av dypvannsområdene på norsk sokkel er det i Norskehavet det er størst sannsynlighet for å påtreffe olje. Men generelt er det forventet mest gass i dypvannsområdene på norsk sokkel.  

Dypt begravde sandsteiner i Norskehavet har dårligere reservoaregenskaper enn sandsteiner i Mexicogolfen ved tilsvarende begravningsdyp.  Dette kan ha sammenheng med at reservoarbergartene i Norskehavet er mye eldre og at temperaturen er høyere enn i Mexicogolfen. 

Kombinasjonen av gode reservoaregenskaper, høye poretrykk og gassholdig olje medfører høye strømningsrater i Mexicogolfen. I det geografiske området som defineres av Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet er det imidlertid svært usannsynlig å finne den samme kombinasjonen av gode reservoaregenskaper, meget høyt reservoartrykk, olje med høyt gassinnhold og stort havdyp som på Macondo-prospektet i Mexicogulfen. Derfor er det også svært lite sannsynlig med tilsvarende utslippsrate ved en potensiell utblåsning utenfor Lofoten.

 

Oppdatert: 15.09.2010